Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze przyjmuje interesantów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień:

  • w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00 (od godz 15.00 do 18.00 dyżur Sali Obsługi),
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30

  Sekretariat Urzędu Skarbowego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 14.30

  Skargi i wnioski:

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski dotyczące organów administracji podatkowej oraz ich pracowników można składać na kilka sposobów:

  1. wnieść na piśmie
   przesyłając
   1. skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – na adres: Izba Skarbowa w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra,
   2. skargę na działanie dyrektora izby skarbowej i pracowników izby skarbowej – na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa,

    składając
   3. skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – w siedzibie Izby Skarbowej w pokoju nr 1 (kancelaria) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, ewentualnie w sekretariacie urzędu skarbowego w godzinach od 7.30 do 14.30 – skarga zostanie przekazana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Skarbowej w Zielonej Górze;
   4. skargę na działanie dyrektora izby skarbowej i pracowników izby skarbowej – na Dziennik Podawczy w godz. 8.15 – 16.15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie,
  2. przesłać faksem:
   1. skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – pod numer (68) 456-07-01 (faks Izby Skarbowej w Zielonej Górze);
   2. skargę na działanie dyrektora izby skarbowej i pracowników izby skarbowej – pod nr (22) 694-39-59 (faks Ministerstwa Finansów),
  3. przesłać pocztą elektroniczną:
   1. skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – na adres: is@lu.mofnet.gov.pl;
   2. skargę na działanie dyrektora izby skarbowej i pracowników izby skarbowej – na adres: kancelaria@mf.gov.pl;
  4. przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres: http://epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie)
   1. Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
  5. ustnie do protokołu:
   1. Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępca Dyrektora Izby Skarbowej lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w każdy poniedziałek do godziny 16.30;
   2. Naczelnik Urzędu Skarbowego, Zastępca Naczelnika lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, a w każdy poniedziałek od 7.30 do godziny 16.30. Skarga złożona ustanie do protokołu w urzędzie skarbowym zostanie przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Skarbowej w Zielonej Górze.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja użytkownika (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB,
  • Płyta CD/DVD.

  Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym;
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, ZIP.
  3. Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB;
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 13:03 Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2016 16:23
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Gidaszewska
  Rejestr zmian