Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201),
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
  • Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych (Dz.Urz.Min.Fin. z 2015 r. poz.4 ze zm.)
  • Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądów administracyjnych (Dz.Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz.7 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op).
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia , tj. do Ministerstwa Finansów (art. 141 §1 Op). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który tę decyzję wydał.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

  Skargi, wnioski
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, urząd celno-skarbowy i urzędy skarbowe woj. lubuskiego albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, urzędu celno-skarbowego i urzędów skarbowych woj. lubuskiego, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski dotyczące można składać na kilka sposobów:
  1. wnieść na piśmie
  przesyłając
  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego woj. lubuskiego, pracowników zatrudnionych w urzędach albo pełniących służbę funkcjonariuszy: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej lub pracowników izby – na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
  składając
  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego woj. lubuskiego, pracowników zatrudnionych w urzędach albo pełniących służbę funkcjonariuszy – w Kancelarii, w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, ewentualnie w sekretariacie urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego i podległych delegaturach i oddziałach w godzinach od 7:30 do 14:30 – skarga zostanie przekazana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze;
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej – na Dziennik Podawczy w godz. 8:15 – 16:15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie,
  2. przesłać faksem
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej – pod nr (22) 694-39-59 (faks Ministerstwa Finansów),
  3. przesłać pocztą elektroniczną
  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, zatrudnionych pracowników urzędu skarbowego albo pełniących służbę w urzędzie celno-skarbowym funkcjonariuszy – na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl;
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej – na adres: kancelaria@mf.gov.pl;
  4. przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres: http://epuap.gov.pl
  Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
  5. ustnie do protokołu:
  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępca Dyrektora Izby Skarbowej lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w każdy poniedziałek do godziny 16:30;
  • naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, zastępca naczelnika lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30, a w każdy poniedziałek od 7:30 do godziny 16:30. Skarga złożona ustnie do protokołu w urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym lub podległych delegaturach i oddziałach woj. lubuskiego zostanie przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.
  Petycje
  Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195). Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
  Petycję można złożyć:
  1. przesyłając
  • listownie, na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra;
  • w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;
  • elektronicznie na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl;
  2. składając osobiście w Kancelarii w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

  Petycja powinna zawierać informacje:
  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji;
  • jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  • w petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa;
  • jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, sprawa zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
  Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przyjęcia interesantów odbywają się:
  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przyjmuje interesantów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

  Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania interesantów.
  Sekretariat Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze: 660-557-001
  Skargi i wnioski zarówno te nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS (KTI KAS)
  KTI KAS jest formą komunikacji umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego
  • funkcjonowania Administracji Podatkowej

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.
  nr telefonu: 800 060 000
  adres e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl
  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest dostępny całodobowo i bezpłatnie.

  Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 10:47 Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2018 14:28
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian