Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201),
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
  • Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych (Dz.Urz.Min.Fin. z 2015 r. poz.4 ze zm.)
  • Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądów administracyjnych (Dz.Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz.7 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op).
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia , tj. do Ministerstwa Finansów (art. 141 §1 Op). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który tę decyzję wydał.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

   

  Składanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  1. wnieść na piśmie
  przesyłając
  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego woj. lubuskiego, zatrudnionych albo pełniących służbę pracowników i funkcjonariuszy w urzędzie woj. lubuskiego na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej lub pracowników izby – na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
  składając
  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego woj. lubuskiego, zatrudnionych albo pełniących służbę pracowników i funkcjonariuszy w urzędzie woj. lubuskiego – w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w pokoju nr 7 (kancelaria) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, ewentualnie w sekretariacie urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego i podległych delegaturach i oddziałach woj. lubuskiego w godzinach od 7:30 do 14:30 – skarga zostanie przekazana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze;
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej – na Dziennik Podawczy w godz. 8:15 – 16:15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie,
  2. przesłać faksem
  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, zatrudnionych albo pełniących służbę pracowników i funkcjonariuszy w urzędzie woj. lubuskiego – pod numer (68) 456-07-01 (faks Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze);
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej – pod nr (22) 694-39-59 (faks Ministerstwa Finansów),
  3. przesłać pocztą elektroniczną
  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, pracowników urzędu skarbowego lub zatrudnionych albo pełniących służbę w urzędzie celno-skarbowym woj. lubuskiego – na adres: is@lu.mofnet.gov.pl;
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej – na adres: kancelaria@mf.gov.pl;
  4. przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres: http://epuap.gov.pl
  Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
  5. ustnie do protokołu:
  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępca Dyrektora Izby Skarbowej lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w każdy poniedziałek do godziny 16:30;
  • naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, zastępca naczelnika lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30, a w każdy poniedziałek od 7:30 do godziny 16:30. Skarga złożona ustnie do protokołu w urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym lub podległych delegaturach i oddziałach woj. lubuskiego zostanie przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.
  Przyjęcia interesantów odbywają się:
  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przyjmuje interesantów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

  Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania interesantów.
  Sekretariat Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze: 660-557-001
  Skargi i wnioski zarówno te nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS (KTI KAS)
  KTI KAS jest formą komunikacji umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego
  • funkcjonowania Administracji Podatkowej

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.
  nr telefonu: 800 060 000
  adres e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl
  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest dostępny całodobowo i bezpłatnie.

  Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 10:47 Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 12:26
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian