Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  ·          Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zmianami),

  ·          Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zmianami),

  ·          Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izby administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i
  zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 43),

  ·          Zarządzenie nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do Sądu Administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. Min. Fin z 2012r. poz. 44),

  ·          Zarządzeniem nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowo-administracyjnych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 7),

  ·          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),

  ·          Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Nowej Soli.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op).

  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).

  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).

  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia, tj. do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (art. 141 §1 Op). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który tę decyzję wydał.

  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny organu.

   

  Krajowy Telefon Interwencyjny
  Krajowej Administracji Skarbowej

  (KTI KAS)

  Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej (KTI KAS) utworzony został w celu:

  -      udostępnienia społeczeństwu bezpłatnej formy komunikacji z KAS, umożliwiającej przekazywanie informacji na temat funkcjonowania urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych i izb administracji skarbowych oraz naruszeń przepisów prawa celnego i podatkowego,

  -      ujednolicenia w KAS sposobu przyjmowania zewnętrznych informacji na temat funkcjonowania urzędów skarbowych, urzędów celno - skarbowych i izb administracji skarbowych oraz naruszeń przepisów prawa celnego i podatkowego,

  -      zwiększenia skuteczności działań KAS w oparciu o pozyskane od społeczeństwa informacje,

  -      poprawy jakości funkcjonowania urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych i izb administracji skarbowych w oparciu o pozyskane od społeczeństwa informacje.

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS oraz adres skrzynki e-mail są jednolite na terenie całego kraju. Ilekroć, w niniejszym dokumencie, jest mowa o KTI KAS rozumie się przez to zarówno wskazany w niniejszym dokumencie numer telefonu, jak również adres

  e-mail.

  Połączenia telefoniczne na numer KTI KAS są bezpłatne. Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail, zapewniają anonimowe przekazanie informacji.

        KTI KAS funkcjonuje w ramach Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej i działa na rzecz całej struktury organizacyjnej Krajowej Administracji Obsługa KTI KAS:

        Dane kontaktowe KTI KAS

        numer telefonu: 0 800 060 000,

  adres e-mail: powiadomKAS@mf.goy.pl.

          KTI KAS zlokalizowany jest w CKD Departamentu DZP, w gmachu Ministerstwa Finansów. Funkcjonuje całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

  Informacje pozyskiwane za pośrednictwem KTI KAS przekazywane są do jednostek organizacyjnych KAS, zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową, celem wykorzystania ich w działaniach weryfikacyjnych, kontrolnych, organizacyjnych lub prawnych.

       Przyjmowanie, dystrybucję i nadzór nad wykorzystaniem pozyskanych informacji zapewnia Centrum Koordynacji Działań Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej (CKD). Obsługę KTI KAS w CKD stanowią Dyżurni Koordynatorzy, pełniący całodobowo służbę na stanowisku koordynatora służby dyżurnej oraz funkcjonariusze/pracownicy na stanowiskach wspomagających, w dni robocze w godz. 8:15- 16:15.

        Obsługa informacji telefonicznych dokonywana jest w drodze tzw. kolejkowania rozmów, natomiast obsługa informacji przyjmowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się w kolejności ich wpływu.

        Przyjmowanie informacji KTI KAS obywa się wyłącznie za pośrednictwem telefonu: 0 800 060 000 oraz adresu poczty elektronicznej: powiadomKAS@mf.gov.pl.

        Dyżurny Koordynator dokonuje analizy otrzymanych informacji KTI KAS oraz ich podziału na odpowiednie kategorie.

        Dystrybucja informacji KTI KAS odbywa się zgodnie z nadaną kategorią, właściwością miejscową i rzeczową.

        Dyżurny Koordynator przyjmuje zwrotne informacje o podjętych działaniach, wynikających z przekazanych informacji KTI KAS.

        Nadzór nad realizacją przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe informacji uzyskanych w ramach KTI KAS należy do zadań Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w ramach KTI KAS .

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2018 Data publikacji: 29.10.2014 14:33 Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:22
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Osoba publikująca: Marcin Bunikiewicz Osoba modyfikująca: Marek Czerkies