«Powrót

Informacja o możliwości składania skarg, wniosków i petycji

Informacja o możliwości składania skarg, wniosków i petycji

Informacja o możliwości składania skarg, wniosków i petycji

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Organem właściwym w zakresie skarg składanych na działanie urzędów skarbowych i urzędu celno-skarbowego lub ich pracowników/funkcjonariuszy jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg na działanie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub jej pracowników jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego  albo ich pracowników lub funkcjonariuszy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności sprawy dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski dotyczące jednostek Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich pracowników można składać na kilka sposobów.
Skargę na działanie naczelników urzędów skarbowych, Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego lub na pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych albo pełniących służbę w urzędach skarbowych i Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym można:

 • wnieść na piśmie przesyłając na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2,
65-454 Zielona Góra,
lub
składając skargę – w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, ewentualnie w siedzibie urzędu w godzinach jego urzędowania.

UWAGA:
Aby móc skorzystać z zasobów systemu ePUAP, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.

 • ustnie do protokołu

Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęcia skarg i wniosków,
lub
naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, zastępcy naczelnika lub wyznaczonej osobie. Informacja o godzinach przyjęć w sprawach skarg w urzędach zamieszczona jest na stronach BIP poszczególnych urzędów.
Skargi złożone w urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym zostaną przesłane zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub wyznaczony Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od 7:30 do godziny 15:30.
Wyznaczeni pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania Izby.
Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w Izbie Administracji Skarbowej można dokonać telefonicznie pod nr 68 456-07-00 lub 660 557 001.

Skargę na działanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub pracowników izby administracji skarbowej można:

 • wnieść na piśmie przesyłając na adres:

Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa
lub
składając na Dziennik Podawczy Ministerstwa Finansów w godz. 8:15 – 16:15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, ewentualnie w składając w siedzibie Izby Administracji Skarbowej

UWAGA:
Aby móc skorzystać z zasobów systemu ePUAP, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.

 • przesłać faksem pod nr (22) 694-39-59,
 • ustnie do protokołu

Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęcia skarg i wniosków,
lub
naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, zastępcy naczelnika lub wyznaczonej osobie.
Skargi złożone w Izbie Administracji Skarbowej zostaną przesłane zgodnie z właściwością do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie.

Uwaga:
Skargi i wnioski nie mogą być składane telefonicznie.
Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Petycje
Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195). Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Petycję możesz:
1. przesłać

 • listownie, na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra;
 • w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP lub na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl;

2. składając osobiście

 • w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Petycja musi zawierać informacje:

 • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji;
 • jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
 • w petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa;

Nie można złożyć petycji anonimowo. Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, sprawa zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.05.2019 Data publikacji: 10.05.2019 11:39 Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2020 11:05
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
Rejestr zmian