«Powrót

Kontrole prowadzone przez IS

Kontrole prowadzone przez IS

Kontrole prowadzone przez IS

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w tut. Urzędzie.

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Skarbową w Urzędzie Skarbowym Nowej Soli na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).

Lp. Data przeprowadzenia kontroli Zakres kontroli

Dokumenty z kontroli: sprawozdania,wystąpienia pokontrolne/odpowiedzi na nie

Rok 2010
1. 05.05.2010 Typowanie spraw pod kątem ewentualnego wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie źródeł nieujawnionych w latach 2008-2009. Wystąpienie pokontrolne
2. 07.05.2010 Załatwianie spraw karnych skarbowych
3. 12.05.2010 Płace, ZUS - przepisy Sprawozdanie
4. 19.11.2010 Ewidencja środków trwałych, Inwentaryzacja Sprawozdanie
5. 17.12.2010 Stosowanie art. 55a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Protokół kontroli
Rok 2011
1. 02.03.2011
14.03.2011
Terminowość zwrotów podatku VAT Protokół kontroli
2.

02.03.2011

08.03.2011

Sprzedaż egzekucyjna zajętych ruchomości Wystąpienie pokontrolne
3. 16.05.2011 Sprawy karne skarbowe Sprawozdanie
4.

29.08.2011

20.04.2012

 

Efektywność egzekucji podatków Wystąpienie pokontrolne
5.

31.08.2011

01.09.2011

Terminowość rozliczania płatności podatku od nieruchomości, ewidencja w księgach rachunkowych operacji gospodarczych Wystąpienie pokontrolne
6. 30.11.2011 Prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w świetle przepisów działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia wykonawczego. Sprawozdanie
Rok 2012
1. 15.05.2012 Sprawy karne skarbowe Sprawozdanie
2. 29.06.2012 Zamknięcie okresu sprawozdawczego w rachunkowości podatkowej prowadzonej w systemie POLTAX 2B Wystąpienie pokontrolne
3. 03.10.2012 Sprawy BHP i ppoż.  
4.

16.11.2012

22.11.2012

Rzetelność sporządzania wybranych sprawozdań budżetowych oraz prawidłowość przestrzegania zasad w zakresie rachunkowości Wystąpienie pokontrolne
5.

17.12.2012

18.12.2012

Zamówienia publiczne do 14.000 euro  
6.

17.12.2012

18.12.2012

Działania urzędu skarbowego w zakresie weryfikacji zasadności korzystania przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Wystąpienie pokontrolne
7. 17.12.2012 Przestrzeganie i stosowanie wytycznych do wprowadzania danych do podsystemu Kontrola Wystąpienie pokontrolne
Rok 2013
1. 21.02.2013 11.03.2013 Zaległości netto w rachunkowości budżetowej Wystąpienie pokontrolne
2 14.05.2013 Kontrola w zakresie załatwiania spraw karnych skarbowych Wystąpienie pokontrolne
3 22.11.2013 Kontrola w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych Wystąpienie pokontrolne
Rok 2014
1. 02.06.2014 Załatwianie spraw karnych skarbowych Wystąpienie pokontrolne
2. 26.11.2014 r. Prawidłowość prowadzenia i gospodarowania drukami ścisłego zarachowania Wystąpienie pokontrolne
3. 03.12.2014 r. Prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania skarg w trybie przepisów KPA Wystąpienie pokontrolne
Rok 2015
1 01-07.12.2015 r. Terminowość prowadzenia postępowań podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn Wystąpienie pokontrolne (plik pdf 1298 KB)
Rok 2016
1. 06-10.06.2016 r. Przestrzeganie zasad polityki gospodarowania składnikami rzeczowymi majatku ruchomego w zakresie powierzonych składników majatkowych uzytkownikom głównym oraz bezpośrednim Sprawozdanie (plik pdf 427 KB)
2. 01.12.2016

 

Przestrzeganie przez urząd skarbowy przepisów prawa w zakresie ochrony informacji niejawnych, tajemnicy skarbowej i innych tajemnic prawnie chronionych oraz ochrony osób i mienia w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 18 października 2016 r.
Sprawozdanie z kontroli
3. 12-16.10.2016 Kontrola w zakresie udostepniania informacji publicznej, wtym BIP Wystapienie pokontrolne
  Rok 2017    
1. 29-30.06.2017 Ustalenie sposobu weryfikacji przez urząd danych zawartych w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) Sprawozdanie z kontroli

 

Rok 2018

  1. w dniach 12-13 marca 2018 r. została przeprowadzono kontrola na temat „Ocena prawidłowości dokonywanej przez urzędy weryfikacji zasadności zwrotów VAT w toku czynności analitycznych". Nie otrzymano sprawozdania z kontroli.

W dokumentach z kontroli treści chronione zostały zanonimizowane. Wyłączenia dokonano na podstawie: art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), art. 36 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)- (przepisy, w oparciu o które anonimizacja dokonywana jest najczęściej)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.03.2018 Data publikacji: 14.11.2014 12:57 Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2018 11:09
Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Osoba publikująca: Marcin Bunikiewicz Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
Rejestr zmian