Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestr pism i spraw

  Wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne. Urząd prowadzi również ewidencje korespondencji zastrzeżonej oraz z klauzulą „tajemnica skarbowa". Dane z akt prowadzonych spraw – dotyczy to również rejestrów i ewidencji wymienionych poniżej - są udostępniane na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej i Kodeksie postępowania administracyjnego.

  1. Rejestr zastawów skarbowych,
  2. Rejestr podatników,
  3. Rejestr zaświadczeń,
  4. Rejestr skarg i wniosków, który – ze względu na fakt, iż zawiera dane osobowe skarżących i wnioskodawców – nie podlega udostępnieniu.

  Składnica Akt

  Udostępnianie dokumentacji ze składnicy akt osobom spoza Urzędu Skarbowego odbywa się za zezwoleniem Naczelnika Urzędu lub osoby przez niego upoważnionej w pomieszczeniu biurowym składnicy w obecności pracownika prowadzącego składnicę.

  Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji, składnicy akt regulują poniższe przepisy:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U z 2015 poz. 2355 ze zmianami),
  2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 170 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.),
  4. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno – skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 43),
  5. Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Nowej Soli.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.02.2019 Data publikacji: 04.11.2014 15:10 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2021 15:01
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Osoba publikująca: Marcin Bunikiewicz Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian