Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Nowej Soli przyjmuje interesantów po wcześniejszym, obowiązkowym umówieniu wizyty w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień:

  • poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00 (od godz.15:00 do godz.18:00 dyżur pełni Sala Obsługi Podatnika);
  • wtorek - piątek w godzinach od 8:00 do 14:30.

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, pozostawia się bez rozpoznania.

  Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Organem właściwym w zakresie skarg składanych na działanie urzędów skarbowych i urzędu celno-skarbowego lub ich pracowników/funkcjonariuszy jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.Organem właściwym do rozpatrzenia skarg na działanie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub jej pracowników jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

  Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

  Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego  albo ich pracowników lub funkcjonariuszy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności sprawy dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

   

  Skargi i wnioski dotyczące jednostek Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich pracowników i funkcjonariuszy można składać na kilka sposobów:

  Skargę na działanie naczelników urzędów skarbowych, Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego lub na pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych albo pełniących służbę w urzędach skarbowych i Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym można:

  • wnieść na piśmie przesyłając na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, lub
  • składając skargę – w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, ewentualnie w siedzibie urzędu w godzinach jego urzędowania.
  • przesłać pocztą elektroniczną ias.zielonagora@mf.gov.pl; lub skrytka ePUAP: /95i13yiinr/skrytkaUWAGA: Aby móc skorzystać z zasobów systemu ePUAP, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.
  • ustnie do protokołu Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęciaskarg i wniosków lub naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, zastępcy naczelnika lub wyznaczonej osobie.

  Skargi złożone w urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym lub podległych delegaturach i oddziałach woj. lubuskiego zostaną przesłane zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

   Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub wyznaczony Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od 7:30 do godziny 15:30.

  Wyznaczeni pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania Izby.

  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w Izbie Administracji Skarbowej można dokonać telefonicznie pod nr 68 456-07-00 lub 660 557 001.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, zastępca naczelnika lub wyznaczona osoba przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od 7:30
  do godziny 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30.

  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu,
  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w Urzędzie Skarbowym W Nowej Soli można dokonać telefonicznie z sekretariatem urzędu pod numerem 660557500.

  Skarga złożona ustnie do protokołu w Urzędzie Skarbowym zostanie przesłana zgodnie
  z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Skargę na działanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub pracowników izby administracji skarbowej można:

  UWAGA:

  Aby móc skorzystać z zasobów systemu ePUAP, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.

  • przesłać faksem pod nr (22) 694-39-59,
  • ustnie do protokołu: Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęcia skarg i wniosków, lub
  • naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, zastępcy naczelnika lub wyznaczonej osobie.

  Skargi złożone w Izbie Administracji Skarbowej zostaną przesłane zgodnie z właściwością do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie.

  Uwaga:
  Skargi i wnioski nie mogą być składane telefonicznie.

  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

   Petycje

  Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Petycję możesz:

  • przesłać listownie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra;
  • w formie pisma elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP lub na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl (link otwiera okno w programie poczty elektronicznej)
  • składając osobiściew siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

   Petycja musi zawierać informacje:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji;
  • jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  • w petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa.

  Nie można złożyć petycji anonimowo. Pozostawia się bez rozpoznania petycje niezawierające oznaczenia podmiotu wnoszącego  (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) oraz wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów) – art. 7 ust. 1 ustawy z o petycjach.

   Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości jednostki KAS, która ją otrzymała,  sprawa zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

  Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja użytkownika (link otwiera nowe okno w innym serwisie) 

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP;
  2. dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych: Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0, płyta CD/DVD.

  Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  2. akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, JPEG, ZIP;
  3. wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB;
  4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.02.2019 Data publikacji: 29.10.2014 14:56 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2021 12:16
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Osoba publikująca: Marcin Bunikiewicz Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian