Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg  i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego  albo ich pracowników lub funkcjonariuszy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności sprawy dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

                                                                                                                                                                                  

  Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, jego zastępcy lub osoba wyznaczona  przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz.7.00–15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Ponadto, osoby zainteresowane przyjęciem w innych godzinach mają możliwość ustalenia indywidualnego, dogodnego dla nich terminu ze wskazaniem konkretnej godziny. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym można dokonać osobiście w siedzibie urzędu lub telefonicznie pod nr telefonu: 95 713 35 22.

  Skargi i wnioski do Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego  można składać na kilka sposobów:

  ·      wnieść na piśmie, przesyłając na adres: Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp.;

  ·      złożyć osobiście w kancelarii Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w godz. 7.00-15.00,

  ·       przesłać faksem pod nr : 95 713 35 99;

  ·      przesłać pocztą elektroniczną na adres: lubuski.ucs@mf.gov.pl, lub przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres: http://epuap.gov.pl, aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP;

  ·      przekazać ustnie do protokołu.

  Skargi i wnioski nie mogą być składane telefonicznie.

  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostaną bez rozpoznania. Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego i podległych jemu jednostek.

  Petycje

  Petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

  Petycja musi zawierać następujące informacje:

  ·      imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji;

  ·      jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;

  ·      w petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa.

   

  Petycje do Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego  można składać na kilka sposobów:

  ·      wnieść na piśmie, przesyłając na adres: Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp.;

  ·      złożyć osobiście w kancelarii Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w godz. 7.00 – 15.00;

  ·      przesłać pocztą elektroniczną na adres: lubuski.ucs@mf.gov.pl lub przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres: http://epuap.gov.pl, aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.

  Petycji nie można złożyć anonimowo.


   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.03.2019 Data publikacji: 27.02.2017 14:59 Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2019 11:53
  Autor: Marek Czerkies Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Marek Czerkies