Kontrole prowadzone przez IS

  Kontrole prowadzone przez IS

  Kontrole prowadzone przez IS

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w tut. Urzędzie.

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Skarbową w Urzędzie Skarbowym w Drezdenku na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

  Lp. Data przeprowadzenia kontroli Zakres kontroli Dokumenty z kontroli: sprawozdania, wystapienia pokontrolne/odpowiedzi na nie
  1 27-29.06.2011 Sprzedaż zajętych ruchomości  
  2 28-29.07.2011 r. Terminowość rozliczania płatności podatku od nieruchomości, Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych operacji gospodarczych  
  3 29.09.2011 r. Załatwianie spraw karnych skarbowych  
  4 02.05.2012 r. Sprawy kadrowe, socjalne i szkoleniowe.  
  5 23-24,27.07.2012 r. Rzetelność sporządzania wybranych sprawozdań budżetowych oraz prawidłowość przestrzegania zasad w zakresie rachunkowości.  
  6 27.09.2012 r. Załatwianie spraw karnych skarbowych.  
  7 13-26.06.2013 r. Prawidłowość i terminowość obsługi wpłat zaksięgowanych na koncie „wpływy do wyjaśnienia".  
  8 20.06.2013 r. Prawidłowość prowadzenia księgi obiektu budowlanego.  
  9 30.09.2013 r. Załatwianie spraw karnych skarbowych.  
  10 11.09.2014 r. Załatwienie spraw karnych skarbowych Wystąpienie ponkontrolne (plik pdf 117KB)
  11 11.09.2014 r. Prawidłowośc przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w świetle przepisów działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporzadzenia wykonawczego Wystąpienie pokontrolne (plik pdf 76 KB)
  12 15.09.-03.10.2014 r. Działania podejmowane przez organ podatkowy w przedmiocie monitorowania zaległości podatkowych objętych ryzykiem przedawnienia. Wystąpienie pokontrolne (plik pdf 299 KB)
  13 12-15.01.2016r. Prawidłowości zabezpieczenia dokumentów i dostępu do pomieszczeń w związku z donosem. Sprawozdanie z kontroli
  14 1-16.09.2016r. Prawidłowości prowadzenia analizy ryzyka rejestracji podatników. Wystąpienie pokontrolne
  15 03-07.10.2016r. Przestrzeganie zasad polityki gospodarowania składnikami rzeczowymi majatku ruchomego. Sprawozdanie z kontroli
  16 15-18.11.2016r. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony osób i mienia w okresie od 01 kwietnia 2015r. do 18 października 2016r. Sprawozdanie z kontroli
  17 20-21.03.2018 Ocena prawidłowości dokonywanej przez urzędy skarbowe weryfikacji zasadności zwrotów podatku od towarów i usług w toku czynności analitycznych sprawozdanie z kontroli (plik pdf 670 KB)

   

  W roku 2015 w tut. urzędzie nie było kontroli przeprowadzonych przez Izbę Skarbową w Zielonej Górze
  W dokumentach z kontroli treści chronione zostały zanonimizowane. Wyłączenia dokonano na podstawie: art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 36 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - (przepisy, w oparciu o które anonimizacja dokonywana jest najczęściej).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.11.2014 Data publikacji: 07.11.2014 11:14 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021 11:05
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian