Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu określają następujące akty prawne (stan na dzień 01.01.2019 r.) :

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 ze zmianami);

  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zmianami);

  3. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zmianami);

  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami);

  5. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 869 ze zmianami);

  6. Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2226 ze zmianami);

  7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 ze zmianami);

  8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1889 ze zmianami);

  9. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  w województwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zmianami);

  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami);

  11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2018 r., poz. 395);

  12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami);

  13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami);

  14. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe  (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zmianami);

  15. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zmianami);

  16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami);

  17. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zmianami);

  18. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych  (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zmianami);

  19. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1049 tj);

  20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 393);

  21. Rozporządzenie Ministra Finansów 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1542);

  22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1911);

  23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 69);

  24. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017 r., poz. 302);

  25. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej  (Dz.Urz.MRiF z 2017 r., poz.43)

  26. Zarządzenie  Ministra Finansów z dnia  5 lutego 2019 r., w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. 2019 poz. 12),

  27. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz.Urz.MRiF.2017 poz.272)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.03.2019 Data publikacji: 04.11.2014 09:42 Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2019 08:56
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu Maciej Witkowski Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
  Rejestr zmian