Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu prowadzi:

  1. Rejestr pism i spraw; wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne. Urząd prowadzi również ewidencje korespondencji zastrzeżonej oraz z klauzulą „tajemnica skarbowa". Dane z akt prowadzonych spraw – dotyczy to również rejestrów i ewidencji wymienionych poniżej - są udostępniane na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej i Kodeksie postępowania administracyjnego;

  2. Rejestr podatników i płatników;

  3. Rejestr podatników VAT;

  4. Rejestr podatników VAT-UE;

  5. Rejestr wydawanych zaświadczeń;

  6. Rejestr skarg i wniosków, który – ze względu na fakt, iż zawiera dane osobowe skarżących i wnioskodawców – nie podlega udostępnieniu;

  7. Zakładową składnicę akt; udostępnianie dokumentacji z tego archiwum osobom spoza Urzędu Skarbowego odbywa się za zezwoleniem Naczelnika Urzędu lub osoby przez niego upoważnionej w pomieszczeniu biurowym archiwum w obecności pracownika prowadzącego składnicę akt.

  Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i zakładowej składnicy akt regulują poniższe przepisy:

  · Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

  · Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

  · Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

  · Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

  · Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; 

  · Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. ze zmianami  w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe; 

  · Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej;

  · Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych;

  · Zarządzenie Nr 23/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 5 marca 2019 r.  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w Międzyrzeczu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.03.2019 Data publikacji: 04.11.2014 09:19 Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2019 08:53
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu Maciej Witkowski Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
  Rejestr zmian