Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004r., Nr 121, poz. 1267 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo.

  Urząd Skarbowy jako samodzielnie bilansująca państwowa jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową.
  Organem wyższego stopnia w stosunku do urzędu skarbowego jest izba skarbowa.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie Urzędu Skarbowego. Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa organizację urzędu skarbowego oraz nadaje mu statut.
   
  Podstawa prawna działania:

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (j.t. Dz. U. z 2004 nr 121, poz. 1267 ze zm.).
  2. Zarządzenie Nr 5 Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Z 2014 r. poz. 3).
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1441).
  4. Zarządzenie Nr 02/14 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słubicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Słubicach.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.11.2014 Data publikacji: 03.11.2014 14:30 Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2015 08:28
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Karol Widła