Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu przyjmuje interesantów po wcześniejszym, obowiązkowym umówieniu wizytyw sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień:

  - w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00

  - od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30

  Kancelaria urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania interesantów.

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, pozostawia się bez rozpoznania.

  Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Organem właściwym w zakresie skarg składanych na działanie urzędów skarbowych i urzędu celno-skarbowego lub ich pracowników/funkcjonariuszy jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg na działanie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub jej pracowników jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

  Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

  Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego  albo ich pracowników lub funkcjonariuszy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności sprawy dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

   

  Skargi i wnioski dotyczące jednostek Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich pracowników i funkcjonariuszy można składać na kilka sposobów:

  Skargę na działanie naczelnika urzędu lub na pracowników zatrudnionych
  w urzędzie skarbowym
  można:

  -     wnieść na piśmie przesyłając na adres:

  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,

  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2,

  65-454 Zielona Góra,

  lub

  składając skargę – w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, ewentualnie w siedzibie urzędu w godzinach jego urzędowania.

  -     przesłać pocztą elektroniczną ias.zielonagora@mf.gov.pl; lub skrytka ePUAP: /95i13yiinr/skrytka

  UWAGA:
  Aby móc skorzystać z zasobów systemu ePUAP, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.

  -     ustnie do protokołu

  Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęcia skarg i wniosków lub naczelnikowi urzędu skarbowego,  zastępcy naczelnika lub wyznaczonej osobie.

  Skargi złożone w urzędzie skarbowym zostaną przesłane zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

   

  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków

  Naczelnik  Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu, Zastępca Naczelnika lub wyznaczona osoba  przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków  po uprzednim ustaleniu terminu spotkania od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, a w każdy poniedziałek od 7.30 do 16.30.  z wyłączeniem dni wolnych. Skarga złożona ustnie do protokołu zostanie przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu. W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciem skarg i wniosków można kontaktować się telefonicznie z sekretariatem urzędu tj. tel. (660 557 452, 660 557 453, 660 557 451)

  Wyznaczeni pracownicy urzędu skarbowego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania urzędu skarbowego.

  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w urzędzie skarbowym należy dokonać telefonicznie z sekretariatem urzędu.

   

  Skargę na działanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub pracowników izby administracji skarbowej można:

  -     wnieść na piśmie przesyłając na adres:

  Szef Krajowej Administracji Skarbowej,

  ul. Świętokrzyska 12,

  00-916 Warszawa

  lub

  składając na Dziennik Podawczy Ministerstwa Finansów w godz. 8:15 – 16:15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, ewentualnie w składając w siedzibie Izby Administracji Skarbowej

  -     przesłać pocztą elektroniczną na adres kancelaria@mf.gov.pl; lub http://epuap.gov.pl

  UWAGA:
  Aby móc skorzystać z zasobów systemu ePUAP, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.

  -     przesłać faksempod nr (22) 694-39-59,

  -     ustnie do protokołu

  Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęcia skarg i wniosków,

  lub

  naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, zastępcy naczelnika lub wyznaczonej osobie.

  Skargi złożone w Izbie Administracji Skarbowej zostaną przesłane zgodnie z właściwością do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie.

   

  Uwaga:
  Skargi i wnioski nie mogą być składane telefonicznie.

  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

   

  Petycje

  Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Petycję możesz:

  1.    przesłać

  -        listownie, na adres:

  -         Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu, ul. Rynek 3,
  66-300 Międzyrzecz,

  lub

  -         Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra;

  -        w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP lub na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl;

  2.    składając osobiście

  -        w siedzibie Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu w sekretariacie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

   

  Petycja musi zawierać informacje:

  -     imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji;

  -     jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;

  -     w petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa;

   

  Nie można złożyć petycji anonimowo. Pozostawia się bez rozpoznania petycje niezawierające oznaczenia podmiotu wnoszącego  (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) oraz wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji(jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów) – art. 7 ust. 1 ustawy z o petycjach.

   

  Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości jednostki KAS, która ją otrzymała,  sprawa zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
   

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  ·        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 201 ze zm.);

  ·        Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

  (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1257 ze zm.);

  ·        Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej 

  (Dz.Urz.MRiF z 2017 r., poz.43);

  ·        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);

  ·        Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2019 Data publikacji: 30.10.2014 14:10 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2020 15:07
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian