Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Skarbowego w Żaganiu

  Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Skarbowego w Żaganiu

  Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Skarbowego w Żaganiu

  Urząd Skarbowy w Żaganiu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Żaganiu będącej częścią strony Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Data publikacji strony internetowej: 2020.07.31

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.07.31

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Z przyczyn niezależnych pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło by wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • dokumenty zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  1. Mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia czy grafiki nie mają opisów alternatywnych,
  2. Strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2024.02.28

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024.02.28

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  Osobą kontaktowa: Aleksandra Matuszak, e-mail: aleksandra.matuszak@mf.gov.pl, numer telefonu 660-557-917 lub 660-557-859.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Żaganiu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Żaganiu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku gdy Urząd Skarbowy w Żaganiu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.03.2024 Data publikacji: 29.03.2023 18:11 Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2024 13:56
  Autor: Aleksandra Matuszak Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian