Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą" kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

  Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  2. skuteczności i efektywności działania;
  3. wiarygodności sprawozdań;
  4. ochrony zasobów;
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  7. zarządzania ryzykiem.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej prowadzi działania związane z zapewnieniem funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Izbie Administracji Skarbowej. W tym celu, podejmuje decyzje związane z planowaniem i monitorowaniem realizacji celów i zadań na poziomie regionalnym i lokalnym, zarządzaniem ryzykiem, prowadzeniem samooceny kontroli zarządczej, w szczególności związanych z tym działań korygujących i naprawczych, a także zatwierdza dokumentację związaną z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Izbie Administracji Skarbowej. Wicedyrektorzy, naczelnicy urzędów skarbowych oraz kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za nadzorowanie i kontrolowanie realizacji procesów zachodzących w podległych komórkach organizacyjnych.

  Zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych zostały określone w Załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zwanych dalej „Standardami".

  Standardy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej. Standardy zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

  1. środowisko wewnętrzne;
  2. cele i zarządzanie ryzykiem;
  3. mechanizmy kontroli;
  4. informacja i komunikacja;
  5. monitorowanie i ocena.

  Kontrola zarządcza w Izbie Administracji Skarbowej jest na bieżąco monitorowana i poddawana ocenie. Celem tego działania jest identyfikacja jej słabości i niedoskonałości tak, aby prawidłowo zaprojektować i zastosować odpowiednie środki naprawcze dla racjonalnego zapewnienia realizacji celów i zadań Izby Skarbowej w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Ocena taka może być dokonana m.in. w drodze samooceny kontroli zarządczej zalecanej w Standardach.

  Potwierdzenie uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej następuje w formie oświadczenia za poprzedni rok, podpisywanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, uwzględniającego cele kontroli zarządczej oraz zakres odpowiedzialności za jej funkcjonowanie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 13:12 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2021 08:59
  Autor: Agata Czaban Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian