Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Naczelnika Urzędu Skarbowego powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiada przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze za prawidłową i terminową realizację zadań, które wykonuje przy pomocy Urzędu Skarbowego.

  Zakres działania, terytorialny zasięg i organizację Urzędu Skarbowego określają w szczególności:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
  4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa
  5. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  6. zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów;
  7. rozporządzenie Ministra Finansów dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych;
  8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
  9. rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo;
  10. Regulamin organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.10.2014 Data publikacji: 31.10.2014 12:01 Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2022 09:09
  Autor: Agnieszka Kowalczyk, Referat Wsparcia Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian