Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

  Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

  Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - link otwiera okno w tym samym serwisie

  Data publikacji strony internetowej: 2017.03.01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017.03.01

  Status strony internetowej w zakresie zgodności

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub włączeń:

  1. Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  1. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.
  2. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej.
  3. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  4. Mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych.
  5. Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
  6. Po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie.
  7. Brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.
  8. Zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.
  9. Występują błędy parsowania.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.07.31

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2023.02.24

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Kompatybilność i skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  1. Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.
  2. Dostęp do poszczególnych sekcji na stronie internetowej możliwy jest poprzez naciskanie klawisza TAB (wybrane sekcje będą podświetlane/otoczone ramką), a wybór odpowiedniej opcji możliwy jest po naciśnięciu klawisza ENTER.
  3. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  4. Strona internetowa jest responsywna (Responsive Web Design), to znaczy, że można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe w sprawie dostępności cyfrowej

  1. W sprawach związanych z dostępnością strony internetowej Urzędu należy kontaktować się:
  • Telefonicznie lub poprzez e-mail z Panią Agnieszką Kowalczyk, tel. 660-557-752, e-mail: agnieszka.kowalczyk10@mf.gov.pl
  • Osobiście w siedzibie Urzędu: Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, ul. Dra Pieniężnego 24, 65-054 Zielona Góra

  Urząd pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

  1. Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów albo o udostępnienie treści za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
  2. Żądanie zapewnienia dostępności powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej lub jej elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp., jeżeli dotyczy.
  1.  Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze zrealizuje takie żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Urząd niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i określi termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
  2. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
  3. W przypadku, gdy Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Dostępność architektoniczna

  Pierwszy Urząd Skarbowy zlokalizowany jest w centrum miasta Zielonej Góry, przy ul. Dra Pieniężnego 24. Siedziba Urzędu oznakowana jest odpowiednią tabliczką informacyjną.

  1. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio przy jezdni z chodnikiem, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Główne wejście do budynku dostępne jest od strony ulicy Doktora Pieniężnego dla wszystkich podatników. Na wysokim parterze (po prawej stronie) znajduje się sala Centrum Obsługi, która jest monitorowana przez pracowników ochrony.
  2. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wewnątrz budynku znajduje się pochylnia prowadząca do windy. Po wyjściu z windy na poziomie „0" znajduje się Centrum Obsługi, które obsługuje podatników Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Winda umożliwia również osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi dostać się pomieszczeń na wyższych piętrach.
  3. Korytarze oraz drzwi na korytarzach posiadają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
  4. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w sąsiednim budynku połączonym łącznikiem.

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze znajdują się w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność / Deklaracja dostępności architektonicznej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (link otwiera okno w serwisie wewnętrznym)

  Obsługa Osób niesłyszących i słabosłyszących

  W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze rozszerzył w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z Urzędem.

  Na centrum obsługi znajduje się stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną.

  W Urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

  Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących - link otwiera okno w tym samym serwisie

  Dodatkowe informacje

  1. Wszystkie filmy, które nie zawierają audiodeskrypcji mają deskrypcję (transkrypt) tekstowy.
  2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  4. Przed siedzibą Urzędu znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, udostępnione przez miasto.

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze dokłada wszelkich starań aby strona internetowa i budynek były dostępne dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

  Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2020 Data publikacji: 03.08.2020 13:49 Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2023 15:18
  Autor: Agnieszka Kowalczyk, koordynator ds. dostępności Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian