Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim prowadzi:

  1. Rejestr pism i spraw; wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne. Urząd prowadzi również ewidencje korespondencji zastrzeżonej oraz z klauzulą „tajemnica skarbowa". Dane z akt prowadzonych spraw – dotyczy to również rejestrów i ewidencji wymienionych poniżej - są udostępniane na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej i Kodeksie postępowania administracyjnego.
  2. Rejestr podatników i płatników
  3. Rejestr podatników VAT
  4. Rejestr podatników VAT-UE
  5. Rejestr wydawanych zaświadczeń
  6. Rejestr skarg i wniosków, który – ze względu na fakt, iż zawiera dane osobowe skarżących i wnioskodawców – nie podlega udostępnieniu.
  7. Zakładową składnicę akt; udostępnianie dokumentacji z tego archiwum osobom spoza Urzędu Skarbowego odbywa się za zezwoleniem Naczelnika Urzędu lub osoby przez niego upoważnionej w pomieszczeniu biurowym archiwum w obecności pracownika prowadzącego archiwum.

  Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i zakładowej składnicy akt regulują poniższe przepisy:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych
  • Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 07 marca 2017r.  w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w Krośnie Odrzańskim.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 09:14 Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2022 12:24
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian