Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim – Krajowej Administracji Skarbowej.

  Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim – Krajowej Administracji Skarbowej.

  Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim – Krajowej Administracji Skarbowej.

  Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu skarbowego w Krośnie Odrzańskim.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje , że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ  na ich docelową treść oraz kształt.
  • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • Posiadają strukturę, w której nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępnione są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  1.  Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. Niektóre treści opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Exel zawierające dane w postaci alternatywnej,
  3. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  4. Mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,
  5. Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  6. Strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej)
  7. Po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki, istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie,
  8. Brak możliwości zmiany odstępu miedzy wierszami, akapitami, słowami i literami,
  9. Zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-28

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi; 2024-02-28

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiatury.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Iwona Soliwoda, e-mail: iwona.soliwoda@mf.gov.pl. lub Marcin Cieszko e-mail: marcin.cieszko@mf.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 66 055 7384, 66 055 7432.

  W ten sposób można również składać  wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można też zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu lub audiodyskrypcji.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  3. Sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek / skargę Do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Urzędu Skarbowego znajdują się w zakładce  Dostępność / Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim – link otwiera nowe okno w tym samym serwisie

  Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim rozszerzył w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z Urzędem.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego  w Krośnie Odrzańskim Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących- link otwiera okno w tym samym serwisie.

  Informacje dodatkowe

  Wszystkie filmy, które nie zawierają audio deskrypcji  mają deskrypcję (transkrypt) tekstowy. Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim dokłada wszelkich starań aby strona internetowa urzędu była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używana technologię i oprogramowanie. Jesteśmy świadomi tego, ze dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.03.2024 Data publikacji: 30.03.2023 15:29 Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2024 12:21
  Autor: Iwona Soliwoda Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian