Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim określają akty prawne (stan na dzień 01.01.2019 r.) :

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  3. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  5. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  6. Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;
  7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;
  8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  9. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  12.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  14. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;
  15. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  17. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  18. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
  19. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  21. Rozporządzenie Ministra Finansów 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa;
  24. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku;
  25. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej;
  26. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej oraz nadania im statutów;
  27. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 09:40 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021 10:34
  Autor: Iwona Soliwoda Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian