Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Jak przygotować się do załatwienia sprawy
  Aby przygotować się do załatwienia sprawy możesz zapoznać się z informacjami zawartymi w opracowanych kartach usług załączonych w zakładce „Załatwianie spraw/Pliki do pobrania".

  Przyjęcia klientów po wcześniejszym, obowiązkowym umówieniu wizyty:

  Godziny pracy Centrum Obsługi:

  w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 18.00,

  od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

  Dokumenty nadane za pośrednictwem poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej przyjmowane są w sekretariacie pokój nr 107, I piętro.

  e-Urząd Skarbowy/Zaświadczenia

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Skargi i wnioski

  Podstawa prawna skarg i wniosków

  Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

  • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez urząd skarbowy/urząd celno-skarbowy albo ich pracowników i funkcjonariuszy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy w urzędach skarbowych i urzędzie celno-skarbowym oraz zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Ważne

  Skarg i wniosków nie można składać telefonicznie.

  Zamieść w swojej skardze lub wniosku (również w złożonych elektronicznie) imię, nazwisko i adres (w tym kod pocztowy). Pisma bez imienia, nazwiska i adresu wnoszącego pozostawimy bez rozpoznania.

  Jak złożyć skargę lub wniosek

  Skargę lub wniosek dotyczący urzędu skarbowego woj. lubuskiego, Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego lub pracowników i funkcjonariuszy tych urzędów wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Skargi złożone w urzędzie skarbowym, Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym lub podległych delegaturach i oddziałach zostaną przekazane do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

  Skargę lub wniosek możesz złożyć:

  • na piśmie przesyłając na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,
  • na piśmie składając w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania interesantów tel. 660557203, 660557085, 660557175, ewentualnie w siedzibie urzędu w godzinach jego urzędowania,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl,
  • przesłać Elektroniczną Skrzynką Podawczą: skrytka e-PUAP: /95i13yiinr/skrytka (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Uwaga: aby skorzystać z systemu ePUAP należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera okno w innym serwisie),
  • na fax Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze – nr 68 456 07 01,
  • ustnie do protokołu Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęcia skarg i wniosków lub Naczelnikowi Urzędu, Zastępcy Naczelnika lub wyznaczonej osobie.

  Informacja dotycząca przyjmowania skarg i wniosków ustnie

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępca Dyrektora lub wyznaczony pracownik, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od 7:30 do godziny 16:30, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania pod numerami telefonów: 68 456 07 00, 660-557-001, 660-557-521.

  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu, Zastępca Naczelnika lub wyznaczony pracownik, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od godziny 15.00 do godziny 16.30.

  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 660-557-859.

  Petycje

  Podstawa prawna petycji

  Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

  Jak złożyć petycję

  Petycję możesz:

  Ważne

  Petycja musi zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz adres;
  • jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  • w petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa;

  Nie można złożyć petycji anonimowo. Pozostawia się bez rozpoznania petycje niezawierające oznaczenia podmiotu wnoszącego (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) oraz wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów)

  Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości jednostki KAS, która ją otrzymała, sprawa zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja użytkownika (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Setretariatu na następujących nośnikach danych:  Pamięć masowa USB 1.1, 2.0  lub 3.0, płyta CD/DVD

  Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym;
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, ZIP.
  3. Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB;
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.02.2020 Data publikacji: 25.11.2014 13:23 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2024 14:20
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu Osoba publikująca: Waldemar Soczek Osoba modyfikująca: Karolina Wołotowska
  Rejestr zmian