Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201),
  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
  Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej , urzędach skarbowych  i urzędach celno-skarbowych(Dz.Urz. MRiF  poz.44 ze zm.),
  Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Żaganiu.

  Po zadekretowaniu przez Naczelnika Urzędu sprawy przekazywane są do załatwienia poszczególnym komórkom urzędu.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 par 1 Op). Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 par 2) W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie Naczelnik Urzędu ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 par 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 par 4).

  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia (art. 141 par 1 Op).

  Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgodnie z właściwością miejscową . Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie w treści żądania, osoby od której pochodzi oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania co do treści podania.

  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin Organizacyjny Urzędu  oraz imienne upoważnienia wydane przez Naczelnika Urzędu.
   

  W Centrum Obsługi jest dostępny dla klientów – Krajowy Telefon Interwencyjny - KTI Krajowej Administracji Skarbowej.
  Całodobowy bezpłatny telefon interwencyjny: 800 060 000

  Adres skrzynki e-mail, na który można przesyłać informacje: powiadomKAS@mf.gov.pl

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od naszych klientów informacji na temat:
  a/ naruszeń przepisów prawa podatkowego,
  b/ naruszeń przepisów prawa celnego,
  opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.
  Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail, zapewniają anonimowe przekazanie informacji.
  Otrzymane informacje są wnikliwie analizowane i we właściwy sposób wykorzystywane.
  Każda wiadomość o łamaniu prawa jest dla nas cenna. Skuteczna walka             z przestępczością to więcej pieniędzy w krajowym budżecie na drogi, szkoły, szpitale i inne wydatki publiczne. Jeżeli masz informacje, które mogą nam w tym pomóc, nie zostawiaj ich dla siebie – powiadom KAS

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.06.2017 Data publikacji: 07.11.2014 10:19 Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2022 17:36
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian