Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zwanej dalej „ustawą" kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

  Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  2. skuteczności i efektywności działania;
  3. wiarygodności sprawozdań;
  4. ochrony zasobów;
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  7. zarządzania ryzykiem.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej prowadzi działania związane z zapewnieniem funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Izbie Administracji Skarbowej. W tym celu, podejmuje decyzje związane z planowaniem i monitorowaniem realizacji celów i zadań na poziomie regionalnym i lokalnym, zarządzaniem ryzykiem, prowadzeniem samooceny kontroli zarządczej, w szczególności związanych z tym działań korygujących i naprawczych, a także zatwierdza dokumentację związaną z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Izbie Administracji Skarbowej. Wicedyrektorzy, naczelnicy urzędów skarbowych oraz kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za nadzorowanie i kontrolowanie realizacji procesów zachodzących w podległych komórkach organizacyjnych.

  Zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych zostały określone w Załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15 poz. 84), zwanych dalej „Standardami".

  Standardy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej. Standardy zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

  1. środowisko wewnętrzne;
  2. cele i zarządzanie ryzykiem;
  3. mechanizmy kontroli;
  4. informacja i komunikacja;
  5. monitorowanie i ocena.

  Kontrola zarządcza w Izbie Administracji Skarbowej jest na bieżąco monitorowana i poddawana ocenie. Celem tego działania jest identyfikacja jej słabości i niedoskonałości tak, aby prawidłowo zaprojektować i zastosować odpowiednie środki naprawcze dla racjonalnego zapewnienia realizacji celów i zadań Izby Skarbowej w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Ocena taka może być dokonana m.in. w drodze samooceny kontroli zarządczej zalecanej w Standardach.

  Potwierdzenie uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej następuje w formie oświadczenia za poprzedni rok, podpisywanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, uwzględniającego cele kontroli zarządczej oraz zakres odpowiedzialności za jej funkcjonowanie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 13:12 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2019 15:06
  Autor: Agata Czaban Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian