Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Jak przygotować się do załatwienia sprawy
  Aby przygotować się do załatwienia sprawy możesz zapoznać się z informacjami zawartymi w opracowanych kartach usług załączonych w zakładce „Załatwianie spraw/Pliki do pobrania".

  Urząd Skarbowy w Sulęcinie przyjmuje interesantów po wcześniejszym, obowiązkowym umówieniu wizyty w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień:

  • w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 18.00 (w godzinach od 15.00 do 18.00 interesanci przyjmowani są na Sali Obsługi Klienta, tel. 660 557 539),
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

  Kancelaria Urzędu Skarbowego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania interesantów.

  e-Urząd Skarbowy/Zaświadczenia

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste. (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Skargi i wnioski

  Podstawa prawna skarg i wniosków

  Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

  • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46)

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez urząd skarbowy/urząd celno-skarbowy albo ich pracowników i funkcjonariuszy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy w urzędach skarbowych i urzędzie celno-skarbowym oraz zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Ważne!

  Skarg i wniosków nie można składać telefonicznie.

  Zamieść w swojej skardze lub wniosku (również w złożonych elektronicznie) imię, nazwisko i adres (w tym kod pocztowy). Pisma bez imienia, nazwiska i adresu wnoszącego pozostawimy bez rozpoznania.

  Jak złożyć skargę lub wniosek

  Skargę lub wniosek dotyczący urzędu skarbowego woj. lubuskiego, Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego lub pracowników i funkcjonariuszy tych urzędów wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Skargi złożone w urzędzie skarbowym, Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym lub podległych delegaturach i oddziałach zostaną przekazane do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

  Skargę lub wniosek możesz złożyć:

  • na piśmie przesyłając na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,
  • na piśmie składając w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania interesantów tel. 660557203, 660557085, 660557175, ewentualnie w siedzibie urzędu w godzinach jego urzędowania,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl,
  • przesłać Elektroniczną Skrzynką Podawczą: skrytka e-PUAP: /95i13yiinr/skrytka(lik otwiera nowe okno w innym serwisie. Uwaga: aby skorzystać z systemu ePUAP należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl),
  • na fax Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze – nr 68 456 07 01,
  • ustnie do protokołu Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęcia skarg i wniosków lub Naczelnikowi Urzędu, Zastępcy Naczelnika lub wyznaczonej osobie.

  Informacja dotycząca przyjmowania skarg i wniosków ustnie

  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępca Dyrektora lub wyznaczony pracownik, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od 7:30 do godziny 16:30, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania pod numerami telefonów: 68 456 07 00, 660557001, 660557521. Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie lub wyznaczony pracownik przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, a w każdy poniedziałek od godziny 8:00 do 16:30. Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w urzędzie skarbowym należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 660 558 067.

  Petycje

  Podstawa prawna petycji

  Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

  Jak złożyć petycję

  Petycję możesz:

  • przesłać pisemnie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra;
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: skrytka e-PUAP: /95i13yiinr/skrytka lub na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl.

  Ważne!

  Petycja musi zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz adres;
  • jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  • w petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa;

  Nie można złożyć petycji anonimowo. Pozostawia się bez rozpoznania petycje niezawierające oznaczenia podmiotu wnoszącego (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) oraz wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów)

  Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości jednostki KAS, która ją otrzymała, sprawa zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
  • Płyta CD/DVD.

  Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie.
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, JPEG, ZIP.
  3. Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.10.2014 Data publikacji: 30.10.2014 14:02 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2024 07:27
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian