Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Sulęcinie przyjmuje interesantów po wcześniejszym, obowiązkowym umówieniu wizyty w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień:

  • w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00,
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.

  Kancelaria Urzędu Skarbowego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania interesantów.

  Skargi i wnioski
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, pozostawia się bez rozpoznania.
  Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Organem właściwym w zakresie skarg składanych na działanie urzędów skarbowych i urzędu celno-skarbowego lub ich pracowników/funkcjonariuszy jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg na działanie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub jej pracowników jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
  Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
  Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego  albo ich pracowników lub funkcjonariuszy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności sprawy dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski dotyczące jednostek Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich pracowników i funkcjonariuszy można składać na kilka sposobów:
  Skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego lub na pracowników można:

  • wnieść na piśmie przesyłając na adres:

  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2,
  65-454 Zielona Góra,
  lub
  złożyć skargę w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, ewentualnie w siedzibie urzędu w godzinach jego urzędowania,

  UWAGA:
  Aby móc skorzystać z zasobów systemu ePUAP, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.

  • wnieść ustnie do protokołu

  Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęcia skarg i wniosków
  lub
  naczelnikowi urzędu skarbowego, zastępcy naczelnika lub wyznaczonej osobie.
  Skargi złożone w urzędzie skarbowym zostaną przesłane zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub wyznaczony Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od 7:30 do godziny 15:30.
  Wyznaczeni pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania Izby.
  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w Izbie Administracji Skarbowej można dokonać telefonicznie pod nr 68 456-07-00 lub 660 557 001.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie, Zastępca Naczelnika lub wyznaczony pracownik przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach od 8:00 do 14:30 a w każdy poniedziałek od godziny 7:30 do 18:00.
  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w urzędzie skarbowym należy dokonać telefonicznie z sekretariatem urzędu.
  Skargę na działanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub pracowników izby administracji skarbowej można:

  • wnieść na piśmie przesyłając na adres:

  Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
  ul. Świętokrzyska 12,
  00-916 Warszawa
  lub
  składając na Dziennik Podawczy Ministerstwa Finansów w godz. 8:15 do 16:15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, ewentualnie w składając w siedzibie Izby Administracji Skarbowej

  UWAGA:
  Aby móc skorzystać z zasobów systemu ePUAP, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.

  • przesłać faksem pod nr (22) 694-39-59,
  • złożyć ustnie do protokołu

  Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęcia skarg i wniosków,
  lub
  naczelnikowi urzędu skarbowego zastępcy naczelnika lub wyznaczonej osobie.
  Skargi złożone w Izbie Administracji Skarbowej zostaną przesłane zgodnie z właściwością do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie.
  Uwaga:
  Skargi i wnioski nie mogą być składane telefonicznie.
  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

  Petycje
  Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Petycję możesz:

  1. przesłać
  • listownie, na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra;
  • w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP lub na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl;

  2. złożyć osobiście

  • w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

  Petycja musi zawierać informacje:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji;
  • jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  • w petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa;

  Nie można złożyć petycji anonimowo. Pozostawia się bez rozpoznania petycje niezawierające oznaczenia podmiotu wnoszącego  (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) oraz wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów) – art. 7 ust. 1 ustawy z o petycjach.
  Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości jednostki KAS, która ją otrzymała, sprawa zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.


  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
  • Płyta CD/DVD.

  Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie.
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, JPEG, ZIP.
  3. Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.10.2014 Data publikacji: 30.10.2014 14:02 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2021 08:53
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian