«Powrót

Kontrola prowadzona przez IAS w dniach 12-13 marca 2018 w zakresie oceny prawidłowości dokonywanej przez urzędy skarbowe weryfikacji zasadności zwrotów podatku VAT w toku czynności analitycznych

Kontrola prowadzona przez IAS w dniach 12-13 marca 2018 w zakresie oceny prawidłowości dokonywanej przez urzędy skarbowe weryfikacji zasadności zwrotów podatku VAT w toku czynności analitycznych

Kontrola prowadzona przez IAS w dniach 12-13 marca 2018 w zakresie oceny prawidłowości dokonywanej przez urzędy skarbowe weryfikacji zasadności zwrotów podatku VAT w toku czynności analitycznych

F-077/1/027/KLW/1
obowiązuje od 01.04.2014
0801-IWW.0921.9.2018
Sprawozdanie
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 51 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092) przeprowadziła w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli kontrolę w trybie uproszczonym w zakresie - Ocena prawidłowości dokonywanej przez urzędy skarbowe weryfikacji zasadności zwrotów podatku od towarów i usług w toku czynności analitycznych.
Kontrolę przeprowadzili:
- starszy ekspert skarbowy Maria Bocheńska
- kontroler skarbowy Wojciech Tetzlaff
w dniach od 12.03.2018 r. do 13.03.2018 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr 8/2018/US z dnia 9 marca 2018 r., które okazano przed przystąpieniem do czynności kontrolnych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego - p. Renacie Pawłowicz.
Kontrolę wpisano do ewidencji kontroli Urzędu Skarbowego pod pozycją nr 1/2018.
Ustalenia
Zakresem kontroli objęto podatników, który za okresy od kwietnia do listopada 2017 r. otrzymali zwroty podatku VAT na rachunek bankowy oraz podatnicy, dla których dokonano zaliczenia wykazanego w deklaracji zwrotu podatku VAT na inne zobowiązania podatkowe i spełniali łącznie następujące kryteria:

  •  łączna kwota zwrotów YAT jest większa niż 50.000 zł;
  •  kwota tych zwrotów jest większa niż 50% sumy wpłat i przeksięgowań podatnika w 2017 r. z tytułu: VAT- § 0140, CIT - § 0020, PIT - § 0010, § 0030;
  •  w stosunku do tych podatników urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy nie prowadzi lub w ostatnich 2 latach nie prowadził kontroli podatkowej w zakresie podatku VAT;
  • podatnicy nie zostali objęci monitoringiem przez Lubuski Urząd Celno-Skarbowy.

Na podstawie powyższych kryteriów kontrolą objęto 86 podatników, co stanowi 20% podatników, którzy wykazali w 2017 roku podatek YAT do zwrotu.
Celem kontroli było ustalenie, czy kontrolowany Urząd dokonuje prawidłowej oceny zasadności zwrotu podatku VAT w toku czynności analitycznych, w szczególności, czy oceną objęte są wszystkie istotne dla oceny informacje dostępne organowi.
W wyniku kontroli ustalono, że w odniesieniu do 83 podatników weryfikacja zasadności zwrotów podatku VAT w toku czynności analitycznych została przeprowadzona prawidłowo. Natomiast w procesie weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT dotyczącej 3 podatników stwierdzono, że w procesie analizy podmiotów nie wzięto pod uwagę wszystkich istotnych okoliczności, które mogły skutkować koniecznością przeprowadzenia pogłębionych czynności sprawdzających bądź kontroli podatkowej.
Ponadto w trakcie weryfikacji dokumentów źródłowych stwierdzono w licznych przypadkach brak ujęcia w Analizie zasadności zwrotu (AZZ) dodatkowych informacji dotyczących podatnika, istotnych dla oceny potrzeby weryfikacji zasadności zwrotu w czynnościach sprawdzających lub kontroli, np. oceny ryzyka branżowego, proporcji zakupów do sprzedaży, stosowania obniżonych stawek VAT lub odwróconego obciążenia. Pracownicy sporządzający AZZ w polu „inne okoliczności mające znaczenie dla przeprowadzenia czynności sprawdzających / kontroli podatkowej" uwzględniali jedynie sporadycznie kryteria formalne. W niektórych przypadkach do przedstawionej kontrolującym dokumentacji dotyczącej poszczególnych zwrotów załączano wydruki raportów VIES. Jednakże z treści AZZ i pozostałej przedstawionej dokumentacji nie wynika dokonanie merytorycznej oceny odnoszącej się do innych okoliczności znanych Urzędowi a istotnych dla oceny rzetelności i poprawności działania podatników. Skutkowało to także brakiem możliwości odniesienia się do ustaleń z poprzednich analiz w związku z oceną zasadności zwrotu VAT za kolejne okresy.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, stwierdzono natomiast następujące
uchybienia:
1. NIP - w AZZ brak jest analizy znaczącej nadwyżki zakupów nad przychodami i możliwości obsługi zadłużenia oraz oceny zasadności przeprowadzenia kontroli podatkowej.
2. NIP - w AZZ brak wyjaśnienia zasadności stosowania sprzedaży z odwrotnym obciążeniem.
3. NIP - w AZZ brak udokumentowania, iż wyjaśniono istotną przewagę nabyć nad sprzedażą.
Ocena kontrolowanej działaności
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze pozytywnie, pomimo uchybień, ocenia realizację przez Urząd Skarbowy w Nowej Soli zadań w zakresie weryfikacji zasadności zwrotów podatku od towarów i usług w toku czynności analitycznych.
Pomimo wyżej wskazanych zastrzeżeń co do sposobu dokumentowania czynności analitycznych - nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień mających bezpośredni wpływ na prawidłowość dokonywanych przez Urząd zwrotów podatku od towarów i usług.
Zalecenia
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zaleca dokonywanie bardziej pogłębionych analiz i uwidacznianie ich rezultatów w treści sporządzanych kart Analiza zasadności zwrotu VAT.
Sprawozdanie z kontroli liczy łącznie 3 strony. Kierownik jednostki kontrolującej Dokument podpisał : DYREKTOR IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ w Zielonej Górze Adam Andrzejewski

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.12.2019 Data publikacji: 03.12.2019 11:26 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 18:45
Autor: Beata Downar-Zapolska Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
Rejestr zmian