KLAUZULA INFORMACYJNA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, w tym urzędy skarbowe województwa lubuskiego oraz Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp.  (dalej: IAS w Zielonej Górze).

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,

nr tel. 660557001 adres e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl

2.    W IAS w Zielonej Górze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 512 141 979 lub

adres e-mail: iod.zielonagora@mf.gov.pl

3. IAS w Zielonej Górze może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

-        umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym rejestrowania i umożliwiania działalności lub działań,

-        obsługi poboru oraz dystrybucji podatków i innych należności,

-        obsługi operacji obrotu i przemieszczania towarów,

-        kontroli obrotu towarowego z zagranicą,

-        zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym pranie brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu,

-        prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących zadań KAS,

-        zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia IAS w Zielonej Górze poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,

-        dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,

-        obsługi procesów rekrutacji.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Zielonej Górze, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

-        dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor IAS w Zielonej Górze;

-        sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

-        ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

 

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Zielonej Górze na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 Dotyczy to poniższych przypadków:

- dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;

- dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Zielonej Górze Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.12.2019 Data publikacji: 21.05.2019 14:49 Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2019 13:24
Autor: Robert Rysztowski, Inspektor Ochrony Danych Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Marek Czerkies