Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świebodzinie określają następujące akty prawne (stan na dzień 01.02.2018 r.) :

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  3. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  5. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  6. Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;
  7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;
  8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  9. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  14. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;
  15. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  17. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  18. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
  19. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  21. Rozporządzenie Ministra Finansów 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa;
  23. Zarządzenie z dnia 1 marca 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów;
  24. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej;
  25. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.11.2014 Data publikacji: 06.11.2014 14:15 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021 10:09
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian