Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowe Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej określonej ustawowo przy pomocy pracowników Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem podatkowym, niższego stopnia w stosunku do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

  Naczelnika Urzędu Skarbowego powołuje i odwołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

  Minister Rozwoju i Finansów w drodze Zarządzenie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów określił zasady organizacji urzędu skarbowego oraz nadał mu statut, na podstawie którego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Zarządzeniem Nr 7 z dnia 07 marca 2017 r. nadał Urzędowi Skarbowemu w Świebodzinie Regulamin organizacyjny.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych w wieloosobowych stanowiskach pracy.

  Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są referaty i wieloosobowe stanowiska pracy. Strukturę organizacyjną urzędu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych urzędu określa Regulamin organizacyjny.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie obejmuje swoja działalnością powiat świebodziński z miastem Świebodzin oraz gminami: Świebodzin, Łagów, Lubrza, Szczaniec, Zbąszynek i Skąpe z wyłączeniem określonej kategorii podatników.

  Do Naczelnika Urzędu Skarbowego należy obsługa w zakresie:

  • ustalania lub określania i poboru podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,
  • nadawania numerów identyfikacji podatkowej, prowadzenia ewidencji podatników oraz aktualizacja danych o podatnikach,
  • wykonywania kontroli podatkowej,
  • podziału i przekazywania, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami samorządu terytorialnego,
  • wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, a także kar majątkowych w zakresie określonym w przepisach kodeksu karnego wykonawczego oraz kodeksu karnego skarbowego,
  • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest również organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

  Do zakresu działania Naczelnika Urzędu Skarbowego należy również obsługa podatników oraz samorządów terytorialnych w tym w szczególności:

  • prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
  • przyjmowanie formularzy podatkowych i identyfikacyjnych.

  W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową, Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędem celno-skarbowym tworzy jednostkę organizacyjną.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.11.2014 Data publikacji: 07.11.2014 12:17 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021 10:02
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian