Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy w Świebodzinie prowadzi:

  1. Rejestr pism i spraw; wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne. Urząd prowadzi również ewidencje korespondencji zastrzeżonej oraz z klauzulą „tajemnica skarbowa". Dane z akt prowadzonych spraw – dotyczy to również rejestrów i ewidencji wymienionych poniżej - są udostępniane na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej, Kodeksie postępowania administracyjnego, ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników oraz ustawie o ochronie danych osobowych.
  2. Ewidencję podatników i płatników.
  3. Rejestr podatników podatku od towarów i usług.
  4. Ewidencję kas fiskalnych.
  5. Rejestr zaświadczeń.
  6. Rejestr skarg i wniosków, który – ze względu na fakt, iż zawiera dane osobowe skarżących i wnioskodawców – nie podlega udostępnieniu.
  7. Archiwum zakładowe; udostępnianie dokumentacji z tego archiwum osobom spoza Urzędu Skarbowego odbywa się za zezwoleniem Naczelnika Urzędu lub osoby przez niego upoważnionej w pomieszczeniu biurowym archiwum w obecności pracownika prowadzącego archiwum.

  Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwum regulują poniższe przepisy:

  • Zarządzenie Nr 74/2022 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z 19 grudnia 2022 r. zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Świebodzinie,
  • Zarządzenie Ministra Finansów z 23 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej,
  • Zarządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,
  • Ustawa z 9 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • Ustawa z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników,
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.11.2014 Data publikacji: 07.11.2014 15:10 Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2024 10:34
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska