Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Jak przygotować się do załatwienia sprawy
  Aby przygotować się do załatwienia sprawy możesz zapoznać się z informacjami zawartymi w opracowanych kartach usług załączonych w zakładce „Załatwianie spraw/Pliki do pobrania".

  Urząd Skarbowy w Świebodzinie przyjmuje interesantów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień po wcześniejszym, obowiązkowym umówieniu wizyty:

  • w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 18.00,
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

  e-Urząd Skarbowy/Zaświadczenia

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste. (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, pozostawia się bez rozpoznania.
  Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Organem właściwym w zakresie skarg składanych na działanie urzędów skarbowych i urzędu celno-skarbowego lub ich pracowników/funkcjonariuszy jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg na działanie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub jej pracowników jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
  Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
  Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego  albo ich pracowników lub funkcjonariuszy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności sprawy dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej woj. lubuskiego, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski dotyczące jednostek Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich pracowników i funkcjonariuszy można składać na kilka sposobów.
  Skargę na działanie naczelników urzędów skarbowych, Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego lub na pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych albo pełniących służbę w urzędach skarbowych województwa lubuskiego i Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym można:

  • wnieść na piśmie przesyłając na adres:

  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2,
  65-454 Zielona Góra,
  lub
  składając skargę – w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, ewentualnie w siedzibie urzędu w godzinach jego urzędowania.

  UWAGA:
  Aby móc skorzystać z zasobów systemu ePUAP, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.

  • ustnie do protokołu Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęcia skarg i wniosków lub naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, zastępcy naczelnika lub wyznaczonej osobie.

  Skargi złożone w urzędzie skarbowym, urzędzie celno-skarbowym lub podległych delegaturach i oddziałach woj. lubuskiego zostaną przesłane zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.
  Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub wyznaczony Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 7:30 do godziny 15:30.
  Wyznaczeni pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania Izby.
  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w Izbie Administracji Skarbowej można dokonać telefonicznie pod nr 68 456-07-00 lub 660 557 001.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie, Zastępca Naczelnika lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, a w każdy poniedziałek od 7.30 do godziny 16.30. Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w Urzędzie Skarbowym w Świebodzinie można dokonać telefonicznie pod nr 68 456-06-10 lub 660 557 621.
  Skarga złożona ustanie do protokołu w urzędzie skarbowym zostanie przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Skargę na działanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze lub pracowników izby administracji skarbowej można:

  • wnieść na piśmie przesyłając na adres:

  Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
  ul. Świętokrzyska 12,
  00-916 Warszawa
  lub
  składając na Dziennik Podawczy Ministerstwa Finansów w godz. 8:15 – 16:15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, ewentualnie w składając w siedzibie Izby Administracji Skarbowej

  UWAGA:
  Aby móc skorzystać z zasobów systemu ePUAP, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.

  • przesłać faksem pod nr (22) 694-39-59,
  • ustnie do protokołu,
  • wnieść Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęcia skarg i wniosków lub naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, zastępcy naczelnika lub wyznaczonej osobie.

  Skargi złożone w Izbie Administracji Skarbowej zostaną przesłane zgodnie z właściwością do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie.
  UWAGA:
  Skargi i wnioski nie mogą być składane telefonicznie.
  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
  Petycje
  Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Petycję możesz:
  1. przesłać:

  • listownie, na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra;
  • w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP lub na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl;

  2. składając osobiście:

  • w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

  Petycja musi zawierać informacje:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji;
  • jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  • w petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa.

  Nie można złożyć petycji anonimowo. Pozostawia się bez rozpoznania petycje niezawierające oznaczenia podmiotu wnoszącego (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) oraz wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów) – art. 7 ust. 1 ustawy z o petycjach.
  Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości jednostki KAS, która ją otrzymała,  sprawa zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
  Elektorniczna skrzynka podawcza
  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).
  Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

  Metody dostarczania dokumentow elektronicznych do urzędu
  1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:

  • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
  • Płyta CD/DVD.

  Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie.
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, JPEG, ZIP.
  3. Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone."

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.11.2014 Data publikacji: 07.11.2014 10:46 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2024 14:14
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Karolina Wołotowska
  Rejestr zmian