Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach określają następujące akty prawne ( stan na dzień 28.02.2018 r.) :

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947)
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zmianami);
  3. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zmianami);
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
  5. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 869 ze zmianami);
  6. Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2226 ze zmianami);
  7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1904 ze zmianami);
  8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1889 ze zmianami);
  9. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zmianami);
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 2077 ze zmianami)
  11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: 2018 r., poz. 395 ze zmianami);
  12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami);
  13. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zmianami);
  14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 412 ze zmianami);
  15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami);
  16. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zmianami);
  17. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami);
  18. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 299);
  19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego ich zasięgu (Dz.U. 2017, poz. 448)
  20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz.U. 2017, poz. 393)
  21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 760);
  22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 69);
  23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. z 2017 r., poz. 302);
  24. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,
  25. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. I Fin. z 2017r., poz. 41 ze zmianami);
  26. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Roz. I Fin. z 2017 r., poz. 272.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.11.2014 Data publikacji: 06.11.2014 14:31 Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2018 10:33
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian