Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach określają następujące akty prawne ( stan na dzień 28.02.2018 r.) :

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  3. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  5. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  6. Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;
  7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;
  8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  9. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  13. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;
  14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  16. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  17. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
  18. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego ich zasięgu;
  20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa;
  23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku;
  24. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,
  25. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów;
  26. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.11.2014 Data publikacji: 06.11.2014 14:31 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021 13:44
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian