«Powrót

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok i na złożenie zeznań CIT za 2021 rok

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok i na złożenie zeznań CIT za 2021 rok

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok i na złożenie zeznań CIT za 2021 rok

Otwarty laptop, obok wykres danych.
  • Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłuży czasna sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r., a także zeznań podatkowych CIT za 2021 r.
  • Konsultacje projektu rozporządzeniadotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych potrwają do 9 lutego 2022 r.
  • Niedługo do konsultacji trafi też projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów w CIT.

Sprawozdania

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych będzie dotyczyć:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Projekt rozporządzenia ws. wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356006

Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: sekretariat.dwr@mf.gov.pldo 9 lutego 2022 r.

CIT

Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2021 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony o 3 miesiące na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.