Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy we Wschowie prowadzi:

  1. Ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax.
  2. Ewidencja Zobowiązanych prowadzona w systemie informatycznym Egapoltax.
  3. Rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony w systemie informatycznym Poltax.
  4. Rejestr Zastawów Skarbowych.
  5. Rejestr wydanych zaświadczeń.
  6. Rejestr czynności cywilnoprawnych w systemie informatycznym Czynności majątkowe.
  7. Rejestry prowadzonych i załatwionych spraw.
  8. Rejestr aktów notarialnych.
  9. Rejestr zaewidencjonowanych kas fiskalnych.
  10. Rejestr kontroli podatkowych.
  11. Ewidencja mandatów.
  12. Ewidencja materiałów archiwalnych.

  Podstawę oraz zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy we Wschowie rejestrów, ewidencji i archiwów regulują następujące przepisy: 

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zmianami);
  2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170);
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. 2017 poz. 1287);
  4. Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego we Wschowie;
  5. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. MRiF z 2017r., poz. 43);
  6. Zarządzenie Nr 37/2012 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. MF z 2012 r., poz. 44 ze zm.);
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2019 r. poz. 351.).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.11.2014 Data publikacji: 06.11.2014 11:43 Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2020 09:27
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska