Kontrola podatkowa

SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PODATKOWEJ

 

  1. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
  2. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli z wyłączeniem przypadków określonych w art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
  3. Doręczenie przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
  4. Środki prawne przysługujące kontrolowanemu:
  • sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności,
  • skarga na przewlekłe prowadzenie kontroli na podstawie ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
  1. Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
  2. Sporządzenie protokołu kontroli.
  3. Zakończenie kontroli poprzez doręczenie przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy protokołu kontroli. Prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień wraz z wnioskami dowodowymi w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli - w przypadku, gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami protokołu kontroli.
  4. Rozpatrzenie zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i zawiadomienie kontrolowanego o sposobie ich załatwienia.