Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zmianami);
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.);
  3. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. MRiF z 2017r., poz. 43);
  4. Zarządzenie nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do Sądu Administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. Min. Fin z 2012r. poz. 44);
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
  6. Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

  Zgodnie z Ordynacją podatkową:

  1. „Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej." (art. 139 § 1 OP).
  2. „Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie." (art. 139 § 2 OP).
  3. „Do terminów określonych w § 1-3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu." (art. 139 § 4 OP).
  4. „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy." (art. 140 § 1 OP).
  5. „Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art. 140 stronie służy ponaglenie do:
  • organu podatkowego wyższego stopnia;
  • dyrektora izby administracji skarbowej, jeżeli sprawa dotyczy rozpatrywania odwołań od decyzji, o których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego;
  • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby administracji skarbowej." (art. 141 §1 OP).

  Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który tę decyzję wydał. Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS (KTI KAS)

  KTI KAS jest formą komunikacji umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego
  • funkcjonowania Administracji Podatkowej

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.
  nr telefonu 800 060 000
  adres e-mail powiadomKAS@mf.gov.pl
  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest dostępny całodobowo i bezpłatnie.
  Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 14:43 Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2020 09:33
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian