Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze publikuje klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz:

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, w tym urzędy skarbowe województwa lubuskiego oraz Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp. (dalej: IAS w Zielonej Górze).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, nr tel. 660557001 adres e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl
 2. W IAS w Zielonej Górze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.zielonagora@mf.gov.pl
 3. IAS w Zielonej Górze może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie
 • obowiązującego prawa, w tym rejestrowania i umożliwiania działalności lub działań,
 • obsługi poboru oraz dystrybucji podatków i innych należności,
 • obsługi operacji obrotu i przemieszczania towarów,
 • kontroli obrotu towarowego z zagranicą,
 • zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym pranie brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu,
 • prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących zadań KAS,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia IAS w Zielonej Górze poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,
 • dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,
 • obsługi procesów rekrutacji.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 3. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Zielonej Górze, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor IAS w Zielonej Górze;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Zielonej Górze na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;
 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Zielonej Górze Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej: ustawa DODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, w tym urzędy skarbowe województwa lubuskiego oraz Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp. (dalej: IAS w Zielonej Górze).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, nr tel. 660557001 adres e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl
 2. W IAS w Zielonej Górze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.zielonagora@mf.gov.pl
 3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, zgodnie z ustawowymi zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawy o KAS), w szczególności:

 • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobiegania tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców;
 • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobiegania tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową;
 • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw określonych w art. 258, art. 270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobiegania tym przestępstwom oraz ścigania ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS;
 • wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów;
 • współdziałania z innymi organami w zakresie ujawniania naruszeń przepisów dotyczących towarów objętych systemem monitorowania przewozu towarów;
 • wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach. Na podstawie art. 52b ust. 2 ustawy o KAS dane osobowe przetwarzane przez KAS dla celów określonych w art. 1 pkt 1 ustawy DODO mogą być przetwarzane przez organy KAS również dla innych celów. Zgodnie z art. 52c ustawy o KAS organy KAS mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.
 1. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

 1. Przysługujące prawa.

W związku z przetwarzaniem przez IAS w Zielonej Górze Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres /UODO/SkrytkaESP;
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Ograniczenia w zakresie dostępu do danych osobowych.

W związku z art. 26 ust. 1 ustawy DODO nie przekazuje się informacji oraz nie udostępnia danych osobowych jeśli mogłoby to powodować:

 • ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
 • utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
 • zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
 • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.

Klauzula informacyjna monitoring

Zgodnie z art. 13rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Gen. W. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, nr tel. 660557001, adres e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl
 2. W Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.zielonagora@mf.gov.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c. RODO) w związku m. in. z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182) i art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.).
 4. Nagrania będą przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu.
 5. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 6. Dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz usunięcia, w przypadku gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 9. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.12.2019 Data publikacji: 21.05.2019 14:49 Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2024 14:27
Autor: Robert Rysztowski, Inspektor Ochrony Danych Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Paulina Nawrocka-Robak