Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Informacja o przystąpieniu Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do projektów z Funduszy Europejskich – podziałanie 1.3. oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  1. Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przystąpiła do projektu z funduszy europejskich – podziałanie 1.3. oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

   W ramach realizacji programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z Izbą Administracji Skarbowej w Zielonej Górze trzy umowy o dofinansowanie niżej wymienionych projektów:

   1. Umowa z dnia 09.02.2017 r. nr 01.03.01-00-151/16-00 – „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra w trakcie realizacji.
    Informacja o projekcie

   2. Umowa z dnia 09.02.2017 r. nr POIS.01.03.01-00-152/16-00 – „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp."dnia 07.12.2018 r. umowa została wypowiedziana przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

   3. Umowa z dnia 18.01.2019 r. nr POIS.01.03.01-00-134/17-00 – „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp." - w trakcie realizacji.
    Informacja o projekcie

  2. Opis realizowanych projektów.

   1. Umowa z dnia 09.02.2017r. nr POIS.01.03.01-00-151/16-00 pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra":

    1. Zadanie Nr 1 projektu - Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej dla budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze (1 kpl.):
     W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i formalno-prawnych dla zadania inwestycyjnego pn. Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18" zawarta została w dniu 6.12.2016r. umowa nr UKS08DO.262.28.2016.1 z konsorcjum w składzie Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Kwidzińska 14, 91-334 Łódź oraz firmą „A&P" Pracownia Architektoniczna mgr inż. Jarosław Stawicki z siedzibą przy ul. Zacisze 4 lok.9 w Łodzi, 90-228 Łódź.– odbioru dokonano w dniu 14.12.2016 r.

    2. Zadanie Nr 2 projektu :

     • wymiana stolarki okiennej (287,04 m2):
      W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została w dniu 28.11.2017 r. umowa Nr 0801-ILZ.023.279.2017z firmą „Skład Okien PL Szymon Mieczkowski" z siedzibą w Mirkowie – odbioru dokonano w dniu 15.12.2017 r.

     • docieplenie stropodachu budynku, stropodachu nad holem, stropodachu nad garażami 465 m2), docieplenie ściany w gruncie (98m2), docieplenie ścian zewnętrznych (1895 m2):
      W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została w dniu 25.07.2018 r. umowa nr 0801-ILZ.023.194.2018.1 z firmą „RM Proinvest" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trasa {Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra odbioru dokonano w dniu 27.11.2019 r.

     • modernizacja kotłowni gazowej polegająca na wymianie źródła ciepła na kotły gazowe kondensacyjne oraz kompleksowa modernizacja instalacji c.o. (1 kpl.):
      W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót instalacji c.o. w budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została w dniu 12.09.2018 r. umowa nr 0801-ILZ.023.212.2018.1 z Panem Benonem Min­czyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PIS Nowoczesne Techniki Grzewcze z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wojska Polskiego 9 – odbioru dokonano w dniu 07.12.2018 r.

     • Modernizacja oświetlenia [346 szt.], oraz montaż instalacji fotowoltaicznej [72 panele o mocy 250W każdy razem 18kW]:
      zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 r.

    3. Zadanie Nr 3 projektu - Nadzór inwestorski dla budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze - 1 kpl.

     • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi - docieplenie stropodachu budynku, stropodachu nad holem i nad garażami, docieplenie ścian zewnętrznych oraz w gruncie:
      W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestor­skiego nad robotami budowlanymi w budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze w dniu 01.08.2018 r. zawarto umowę Nr 0801-ILN.261.3.2018 z firmą Projektowo-Consultingową „EKO-ENERGIA z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 4a lokal 404, 65-119 Zielona Góra – odbioru dokonano w dniu 27.11.2018 r.

     • nadzór inwestorski nad robotami instalacyjnymi modernizacja kotłowni gazowej oraz kompleksowa modernizacja instalacji c.o.:
      W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie modernizacji systemu grzewczego w budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze w dniu 15.10.2018 r. zawarto umowę Nr 0801-ILN.261.7.2018 z firmą Projektowo-Consultingową „EKO-ENERGIA z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 4a lokal 404, 65-119 Zielona Góra - w trakcie wykonywania usługi odbioru dokonano w dniu 07.12.2018 r.

   2. Umowa z dnia 18.01.2019r. nr POIS.01.03.01-00-134/17-00 pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp. POIS.01.03.01-00-134/17-00":

    1. Zadanie Nr 1 projektu - Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej dla budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp. (1 kpl.):
     W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i formalno-prawnych dla zadania inwestycyjnego pn. Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18" zawarta została w dniu 6.12.2016r. umowa nr UKS08DO.262.28.2016.1 z konsorcjum w składzie Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Kwidzińska 14, 91-334 Łódź oraz firmą „A&P" Pracownia Architektoniczna mgr inż. Jarosław Stawicki z siedzibą przy ul. Zacisze 4 lok.9 w Łodzi, 90-228 Łódź.– odbioru dokonano w dniu 14.12.2016 r.

    2. Zadanie Nr 2 projektu :
     - wykonanie dokumentacji ornitologicznej dla budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp. (1 kpl.):
     - zadanie zaplanowano do realizacji w II kw. 2019 r.

    3. Zadanie Nr 3 projektu :
     - Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp. - realizacja robót budowlano -instalacyjnych :

     - Wymiana stolarki okiennej [65,38 m2]
     - Wymiana stolarki drzwiowej [32,12m2]

     - planowana realizacja zadania – III kw. 2019r.

     - Docieplenie ściany wewnętrznej [132,0 m2]
     - Docieplenie stropodachu [224,0 m2]
     - Docieplenie stropu nad piwnicą [107 m2]
     - Docieplenie ściany zewnętrznej [2500m2]

      

     - planowana realizacja zadania – IV kw. 2019r.

     - Modernizacja kotłowni gazowej polegająca na wymianie źródła ciepła z kotłów gazowych niskotemperaturowych o mocy 420 kW na kotły gazowe kondensacyjne o łącznej mocy do 270 kW oraz kompleksowa modernizacja instalacji c.o. dostosowująca instalację do pracy na parametrach grzewczych 45/35.

      

     - planowana realizacja zadania – 2020 r.

      

      

     - Modernizacja oświetlenia [579 szt. opraw]

     - Montaż instalacji fotowoltaicznej [77 paneli o łącznej mocy ok.18 kW]

    4. Zadanie Nr 4 projektu - Nadzór inwestorski nad robotami budowlano instalacyjnymi w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp. (1 kpl.)
     zadanie zaplanowano do realizacji w okresie począwszy od II półrocza 2019 r. do końca 2020 r.

  3. Zgłaszanie nieprawidłowości

   Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszel­kich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Progra­mu Infrastruktura i Środowisko. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Ope­racyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie: adres https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/). Wszelkie informacje o potencjal­nych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 28.02.2017 13:32 Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2019 13:03
  Autor: Monika Tyczyńska Osoba publikująca: Monika Tyczyńska Osoba modyfikująca: Jarosław Badurek
  Rejestr zmian