Deklaracja dostępności strony internetowej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Deklaracja dostępności strony internetowej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Deklaracja dostępności strony internetowej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Deklaracja dostępności Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, niektóre zamiast napisów mają tylko transkrypcję, filmy w języku migowym nie mają napisów – są one przeznaczone dla grupy osób komunikujących się w tym języku,
  • mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,
  • niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  • po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie,
  • brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  • zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione;
  • występują błędy parsowania.
  • z uwagi na czasowe ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

  Wyłączenia

  • Niektóre treści, które zostały opublikowane przed 23 września 2023 roku,
  • Złożone schematy i dokumentacja techniczna w formie nietekstowej.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natasza Wiśniewska - Referat Komunikacji.
  • E-mail: natasza.wisniewska@mf.gov.pl
  • Telefon: 660557164

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  • Adres: Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra
  • E-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl
  • Telefon: 660557001

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze znajdują się w zakładce Dostępność / Deklaracja dostępności architektonicznej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (link otwiera nowe okno).

  Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2023 poz. 20) Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze umożliwia osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zakładka Dostępność / Obsługa osób niepełnosprawnych niesłyszących i niedosłyszących (link otwiera okno w tym samym serwisie).

  Aplikacje mobilne

  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze udostępnia następujące aplikacje mobilne:

  Informacje dodatkowe

  Ułatwienia

  Zapewniamy dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Link do połączenia znajduje się na stronie BIP w zakładce Załatwianie spraw / Tłumacz języka migowego online (link otwiera nowe okno). Usługa działa wprost z przeglądarek internetowych bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00.

  Inne informacje i oświadczenia

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie intranetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Dane teleadresowe:

  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. gen. W. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, telefon do sekretariatu 660557001, e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę.

  Jeśli w tym serwisie są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do koordynatora dostępności cyfrowej: Natasza Wiśniewska, na adres e-mail: natasza.wisniewska@mf.gov.pl lub telefonicznie 660 557 164 albo na adres Referatu Komunikacji e-mail: komunikacja.ias.zielonagora@mf.gov.pl, telefony: 660 557 175, 66 05 57 080.

  W zgłoszeniu podaj:

  1. swoje imię i nazwisko,
  2. swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  3. dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  4. opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.03.2024 Data publikacji: 31.03.2023 17:38 Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2024 09:40
  Autor: Natasza Wiśniewska, koordynator dostępności cyfrowej Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian