Rejestry i archiwa

    Rejestry i archiwa

    Rejestry i archiwa

    W Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gorzowie Wlkp. prowadzone są ewidencje i rejestry, m.in. na podstawie:

    1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
    2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych
    3. Zarządzenie Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach.
    4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
    5. Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe,
    6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
    7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym,
    8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
    9. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
    10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

    Prowadzenie magazynów archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze należy w urzędzie do zakresu działania komórek wsparcia. Archiwa prowadzone są w trzech lokalizacjach: w Gorzowie Wlkp., w Rzepinie i w Świecku. przez wyznaczonego pracownika, który dokonuje udostępnienia przechowywanej dokumentacji na wniosek zainteresowanego podmiotu za zgodą Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego..

    Udostępnienie dokumentacji do celów naukowo-badawczych odbywa się, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

    Udostępnienie danych zawartych w rejestrach publicznych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, wyłącznie po wskazaniu zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji oraz zobowiązaniu podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

    Rejestr zmian