Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • zarządzenie nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do Sądu Administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • regulamin organizacyjny Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej (Op).

  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op.).

  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 § 2 Op.).

  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op.). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op.).

  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia, tj. do Ministerstwa Finansów (art. 141 §1 Op.). Postępowanie wszczynane jest na

  wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który tę decyzję wydał.

  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

  Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej (KTI KAS)

  Każda wiadomość o łamaniu prawa jest dla nas cenna. Skuteczna walka z przestępczością to więcej pieniędzy w krajowym budżecie na drogi, szkoły, szpitale i inne wydatki publiczne. Jeżeli masz informacje, które mogą nam w tym pomóc, nie zostawiaj ich dla siebie – powiadom KAS.  

  Całodobowy bezpłatny telefon interwencyjny: 800 060 000 Adres skrzynki e-mail, na który można przesyłać informacje: powiadomKAS@mf.gov.pl Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od naszych klientów informacji na temat:

  o naruszeń przepisów prawa podatkowego,

  o naruszeń przepisów prawa celnego,

  o opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

  KTI KAS zastąpił, funkcjonujące do 30 kwietnia 2018 r., kontakty: „Powiadom Cło" oraz „Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Skarbowej".

  Numer KTI KAS oraz adres e-mail są jednolite na terenie całego kraju.

  Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail, zapewniają anonimowe przekazanie informacji.

  Otrzymane informacje są wnikliwie analizowane i we właściwy sposób wykorzystywane.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.09.2020 Data publikacji: 27.02.2017 14:22 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021 09:52
  Autor: Dorota Śliwińska - Pierwszy Dział Wsparcia Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian