Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego

  Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego

  Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego

  Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim będącej częścią strony Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Data publikacji strony internetowej: 2017.02.27

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.07.23

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel zawierające dane w postaci alternatywnej,
  3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  4. z uwagi na czasowe ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang;
  5. występują błędy parsowania.

  Oświadczenie sporządzono dnia 23.07.2020. Ostatniego przeglądu deklaracji dokonano 25 marca 2022 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

  lub

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

   

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

   

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera okno w nowym serwisie)

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków: Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim i podległych mu delegatur w Rzepinie i w Zielonej Górze znajdują się w zakładce Deklaracja dostępności architektonicznej LUCS - link otwiera okno w tym samym serwisie.

  Ponadto w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim rozszerzył w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim - Informacja na temat sposobu obsługi osób niepełnosprawnych - link otwiera okno w tym samym serwisie

  Informacje dodatkowe

  Wszystkie filmy, które nie zawierają audiodeskrypcji mają deskrypcję (transkrypt) tekstowy.

  Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim dokłada wszelkich starań aby strona internetowa urzędu była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

  Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.08.2020 Data publikacji: 04.08.2020 15:31 Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2022 13:06
  Autor: Ewa Szkwarek, koordynator ds. dostępności cyfrowej Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian