Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Sprawy dotyczące dostępu do  informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Podstawowe informacje o działalności Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

  Złożenie wniosku

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony:

  • elektronicznie – na adres e-mail: lubuski.ucs@mf.gov.pl,
  • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /9a745jvqhm/skrytka
  • listownie na adres: Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp.

  Terminy

  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wpływu wniosku do Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

  Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej

  Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje  dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Lubuski Urząd Celno-Skarbowy może pobrać opłatę od wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

  Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Umorzenie postępowania.

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

  Informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w przypadkach o których mowa w art. 21 ust. 1 cyt. ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - np. informacje, które nie zostały udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej - udostępniane są na wniosek. Wówczas warunki ponownego wykorzystywania informacji określane są indywidualnie. Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

  Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji.

  Wnioskodawca, do którego organ Krajowej Administracji Skarbowej (zobowiązany) skierował ofertę, o której mowa w ust.1 pkt 3 ustawy, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany rozstrzyga w drodze decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

  Organ Krajowej Administracji Skarbowej może odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz w przypadku decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi w terminie 30 dni, na decyzję wydaną w następstwie rozpatrzenia odwołania, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

  Pliki do pobrania

  Rejestr zmian