Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim określają następujące akty prawne:

   

  1.    Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

  2.    Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;

  3.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

  4.    Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

  5.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

  6.    Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

  7.    Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;

  8.    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;

  9.    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilne;

  10.  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

  11.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

  12.  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

  13.  Ustawa z dnia Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

  14.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

  15.  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

  16.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

  17.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

  18.  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;

  19.  Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

  20.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno- skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;

  21.  Rozporządzenie Ministra Finansów 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

  22.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

  23.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa;

  24.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku;

  25.  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izby administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej;

  26.  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów;

  27.  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych  w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe;

  28.  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 09:34 Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2022 14:55
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian