Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, w tym urzędy skarbowe województwa lubuskiego oraz Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp.  (dalej: IAS w Zielonej Górze).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, nr tel. 660557001 adres e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl (link otwiera program poczty elektronicznej)
 2. W IAS w Zielonej Górze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 512 141 979 lub adres e-mail: iod.zielonagora@mf.gov.pl (link otwiera program poczty elektronicznej)
 3. IAS w Zielonej Górze może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym rejestrowania i umożliwiania działalności lub działań,
 • obsługi poboru oraz dystrybucji podatków i innych należności,
 • obsługi operacji obrotu i przemieszczania towarów,
 • kontroli obrotu towarowego z zagranicą,
 • zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym pranie brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu,
 • prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących zadań KAS,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia IAS w Zielonej Górze poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,
 • dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,
 • obsługi procesów rekrutacji.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 3. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Zielonej Górze, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor IAS w Zielonej Górze;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Zielonej Górze na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dotyczy to poniższych przypadków:
 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;
 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.
 1. Konsekwencją dokonanej oceny w powyższych przypadkach jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Zielonej Górze Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.12.2019 Data publikacji: 21.05.2019 14:49 Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2020 14:59
Autor: Robert Rysztowski, Inspektor Ochrony Danych Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska