Kontrole prowadzone przez IS

  Kontrole prowadzone przez IS

  Kontrole prowadzone przez IS

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w tut. Urzędzie.

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Skarbową w Lubuskim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

  Lp. Data przeprowadzenia kontroli Zakres kontroli Dokumenty z kontroli: sprawozdania, wystapienia pokontrolne/odpowiedzi na nie
  1 28.04.2014 r. - 16.05.2014 r. Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w przedmiocie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym stosowanie przepisów o pomocy publicznej. Wystąpienie pokontrolne nr KWI/0910/0014/14 z dnia 11.08.2014r.
  2 15.10.2014 r. Załatwianie spraw karnych skarbowych  
  3 1.12.2014 r. Prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w świetle Działu VIII KPA i rozporządzenia wykonawczego  
  4 8 - 10.12.2014 r. Nadzór organu podatkowego nad wywiązywaniem się podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z obowiązków podatkowych – rekontrola  
  5 15.02.2015 r. - 20.03.2015 r. Prawidłowość planowania, realizacji, dokumentowania i wykorzystywania wyników kontroli podatkowych w postępowaniach podatkowych  
  6. 04-08.04.2016 r. Przestrzeganie zasad polityki gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w zakresie powierzonych składników użytkownikom głównym oraz bezpośrednim

  Zintensyfikowanie kontroli Pana Naczelnika w celu zdyscyplinowania użytkowników głównych i bezpośrednich do przekazywania dokumentów MT/MN od Izby Skarbowej 

  7. 09.12.2016 r. Prawidłowość przekazywania za pomocą kanałów teleinformatycznych danych statystycznych stanu postepowań egzekucyjnych przez naczelników urzędów skarbowych na podstawie tytułów egzekucyjnych ZUS wystąpienie pokontrolne numer 0801-KW.0710.35.2016.7 z dnia 06.02.2017 roku (plik pdf 119 KB)
  8. 12-14.12.2016 r. Prawidłowość realizacji wniosków o wymianę informacji w zakresie podatków pośrednich i  bezpośrednich przez Lubuski Urząd Skarbowy z Zielonej Górze  wystąpienie pokontrolne numer 0804-KW.0710.11.2016 z dnia 03.03.2017 (plik pdf 306 KB)
  9. 04-15.12.2017 r. Weryfikacja poprawności realizacji Wytycznych w zakresie zwrotu VAT oraz terminowość zwrotów.  
  10. 27.02-13.03.2018r. Prawidłowość działań Urzędu podjętych w związku z ujawnieniem naruszenia przepisów prawa podatkowego i prawidłowość załatwiania spraw karnych skarbowych

  Projekt wystąpienia pokontrolnego
  0801-IWW.0921.4.2018.5 z dnia 15.10.2018r. (plik pdf 920 KB)

   

  Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego 0871-SKK.0920.1.2018.2 z dnia 26.10.2018r.  (plik pdf 298 KB)

  Stanowisko wobec zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego 0801-IWW.0921.4.2018 Z dnia 16.11.2018r. (plik pdf  467 KB)

  Wystąpienie pokontrolne 0801-IWW.0921.4.2018.11 z dnia 21.11.2018r. (plik pdf 1009 KB)


  Wyłączenie jawności informacji publicznej (plik pdf 35 KB)

  11 09.07.2018r. Prawidłowość działań Urzędu podjętych w związku z ujawnieniem naruszenie przepisów prawa podatkowego i prawidłowość załatwiania spraw karnych skarbowych  

   

  Kontrole z lat ubiegłych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  W dokumentach z kontroli treści chronione zostały zanonimizowane. Wyłączenia dokonano na podstawie: art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 36 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.11.2014 Data publikacji: 10.11.2014 11:55 Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2021 14:56
  Autor: Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian