Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Kategorie podatników objęte właściwością Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

  W myśl  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. z 2017 r. poz. 437) zakresem działania Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, objęte są następujące grupy podatników:
  ze względu na charakter podmiotowy, gdy podatnik jest:

  • podatkową grupą kapitałową, o której mowa w art. 1a ustawy z 15.02.1992 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • bankiem,
  • zakładem ubezpieczeń,
  • jednostką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  • jednostką działającą na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • oddziałem lub przedstawicielstwem przedsiębiorstw zagranicznych,

  lub
  ze względu na charakter przedmiotowy, gdy podatnik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:
  a) w roku podatkowym osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) albo
  b) jako rezydent w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260) bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiada udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
  c) jest zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
  d) jako rezydent w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiada jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 15:13 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2017 15:16
  Autor: Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian