Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych jest prowadzona przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru listy biegłych skarbowych i zawiera: datę wpisania na listę, imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail, zakres przyznanych uprawnień, wzór uwierzytelnionego podpisu, numer i datę zawiadomienia o wpisaniu na listę oraz datę skreślenia z listy.

  Pełna lista biegłych skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, przy ul. gen. W. Sikorskiego 2 - pierwsze piętro, pokój nr 117.

  Biegli skarbowi - podstawowe informacje

  Biegły skarbowy to rzeczoznawca w określonej dziedzinie, uprawniony do wyceny majątku zobowiązanego i wpisany na listę biegłych skarbowych prowadzoną przez izbę administracji skarbowej.

  Zagadnienia dotyczące ubiegania się przez kandydatów o wpis na listę biegłych skarbowych oraz pozostałe kwestie dotyczące biegłych skarbowych reguluje art. 67c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

  1. wniosek do dyrektora izby administracji skarbowej o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego ze wskazaniem zakresu uprawnień, o które kandydat się ubiega, a także numeru telefonu i adresu e-mail (jeśli posiada),
  2. kserokopię dyplomu ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplomu mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu,
  3. kserokopię opinii właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku,
  4. kserokopię dowodu osobistego,
  5. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  6. opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem.

  W celu uzgodnienia terminu potwierdzenia za zgodność z oryginałem ww. kserokopii oraz wzoru podpisu proszę dzwonić pod nr 660557059.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.07.2020 Data publikacji: 27.07.2020 15:42 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2024 08:17
  Autor: Michał Trojanowski, Referat Rachunkowości Podatkowej Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian