Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić telefonicznie - pod numerem telefonu Lubuskiego  Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze 660 558 098

  Lubuski  Urząd Skarbowy w Zielonej Górze przyjmuje interesantów po wcześniejszym, obowiązkowym umówieniu wizyty w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień

  • w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00 (od godz. 15:00 do 18:00 interesantów przyjmuje Centrum Obsługi),
  • wtorek - piątek w godzinach od 8:00 do 14:30

  Stanowiska do spraw bezpośredniej obsługi podatników zlokalizowane są na parterze w Centrum Obsługi Klienta, na którym w szczególności można: - pobrać i złożyć wszelkie rodzaje formularzy obowiązujących w kontaktach z urzędem, - złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie o żądanej treści - złożyć wszelkie dokumenty i wnioski. Dla klientów Urzędu opracowano karty informacyjne, opisujące sposób załatwienia poszczególnych rodzajów spraw oraz wnioski, ułatwiające załatwienie konkretnej sprawy, które wyłożone są tematycznie na półkach znajdujących się na Centrum Obsługi Klienta. Dokumenty nadane za pośrednictwem poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej przyjmowane są przez kancelarię Urzędu.

  Sekretariat Urzędu Skarbowego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30.

  e-Urząd Skarbowy/ Zaświadczenia

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste. (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Skargi i wnioski

  Podstawa prawna skarg i wniosków

  Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

  • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez urząd skarbowy/urząd celno-skarbowy albo ich pracowników i funkcjonariuszy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy w urzędach skarbowych i urzędzie celno-skarbowym oraz zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Ważne!

  Skarg i wniosków nie można składać telefonicznie.

  Zamieść w swojej skardze lub wniosku (również w złożonych elektronicznie) imię, nazwisko i adres (w tym kod pocztowy). Pisma bez imienia, nazwiska i adresu wnoszącego pozostawimy bez rozpoznania.

  Jak złożyć skargę lub wniosek

  Skargę lub wniosek dotyczący urzędu skarbowego woj. lubuskiego, Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego lub pracowników i funkcjonariuszy tych urzędów wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Skargi złożone w urzędzie skarbowym, Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym lub podległych delegaturach i oddziałach zostaną przekazane do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

  Skargę lub wniosek możesz złożyć:

  • na piśmie przesyłając na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,
  • na piśmie składając w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w Kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania interesantów tel. 660557203, 660557085, 660557175, ewentualnie w siedzibie urzędu w godzinach jego urzędowania,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl,
  • przesłać Elektroniczną Skrzynką Podawczą: skrytka e-PUAP: /95i13yiinr/skrytka (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Uwaga: aby skorzystać z systemu ePUAP należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl),
  • na fax Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze – nr 68 456 07 01,
  • ustnie do protokołu Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępcy Dyrektora Izby Skarbowej lub osobie wyznaczonej w sprawie przyjęcia skarg i wniosków lub Naczelnikowi Urzędu, Zastępcy Naczelnika lub wyznaczonej osobie.

  Informacja dotycząca przyjmowania skarg i wniosków ustnie

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępca Dyrektora lub wyznaczony pracownik, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od 7:30 do godziny 16:30, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania pod numerami telefonów: 68 456 07 00, 660557001, 660557521.

  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  Informacja dot. przyjmowania skarg i wniosków ustnie w urzędzie

  Naczelnik Lubuskiego  Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, Zastępca Naczelnika lub wyznaczona osoba  przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków  po uprzednim ustaleniu terminu spotkania od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, a w każdy poniedziałek od 8.00 do 16.30 z wyłączeniem dni wolnych. Skarga złożona ustnie do protokołu zostanie przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w Lubuskim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze  można dokonać telefonicznie z sekretariatem urzędu pod numerem 660558098.

  Skarga złożona ustnie do protokołu w Urzędzie Skarbowym zostanie przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Petycje

  Podstawa prawna petycji

  Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

  Jak złożyć petycję

  Petycję możesz:

  • przesłać pisemnie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra;
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: skrytka e-PUAP: /95i13yiinr/skrytka lub na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl.

  Ważne!

  Petycja musi zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz adres;
  • jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  • w petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa.

  Nie można złożyć petycji anonimowo. Pozostawia się bez rozpoznania petycje niezawierające oznaczenia podmiotu wnoszącego (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) oraz wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji(jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów).

  Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości jednostki KAS, która ją otrzymała, sprawa zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja użytkownika (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu

  1. przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP;
  2. dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych: o Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0 o Płyta CD/DVD. Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  3. dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  4. akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, JPEG, ZIP.
  5. wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB;
  6. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 09:17 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2024 14:00
  Autor: Agnieszka Plonkowska, SWW Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Karolina Wołotowska
  Rejestr zmian