Deklaracja dostępności serwisu Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze – Krajowej Administracji Skarbowej

  Deklaracja dostępności serwisu Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze – Krajowej Administracji Skarbowej

  Deklaracja dostępności serwisu Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze – Krajowej Administracji Skarbowej

  Strona internetowa Urzędu Skarbowego jest zgodna z ustawą a dnia 4 kwietnia 2019 roku. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - link otwiera onko w tym samym serwisie.

  Data publikacji strony internetowej:2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji :2017-03-01

  1. mogą zdarzyć się sytuacje , że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt,
  • że pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ  na ich docelową treść oraz kształt.
  • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • Posiadają strukturę, w której nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępnione są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  1. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. Niektóre treści opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Exel zawierające dane w postaci alternatywnej,
  3. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  4. Mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,
  5. Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast;
  6. Po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki, istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie,
  7. Zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione;
  8. Występują błędy parsowania.

  Oświadczenie sporządzono dnia:

  2020-07-31

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-02-27

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiatury.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Agnieszka Plonkowska,  e-mail: agnieszka.plonkowska@mf.gov.pl. lub Edyta Śmieszniak e-mail: edyta.smieszniak@mf.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 66 055 8116, 66 055 8098.

  W ten sposób można również składać  wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można też zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu lub audiodyskrypcji.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  3. Sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądaniem oraz poinformuje o terminie realizacji żądania przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Urzędu Skarbowego znajduj się w zakładce Załatwianie spraw / dostępność /  obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących. (link otwiera okno w tym samym serwisie)

  Informacje dodatkowe

  Wszystkie filmy, które nie zawierają audio deskrypcji  mają deskrypcję (transkrypt) tekstowy. Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze  dokłada wszelkich starań aby strona internetowa urzędu była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używana technologię i oprogramowanie. Jesteśmy świadomi tego, ze dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.03.2024 Data publikacji: 30.03.2023 09:02 Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2024 14:02
  Autor: Agnieszka Plonkowska Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian