Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

  Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

  Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - link otwiera okno w tym samym serwisie.

  Data publikacji strony internetowej: 2017.03.01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017.03.01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji - np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej,
  3.  niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  4. mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  6. po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie,
  7. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  8. zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione;
  9. występują błędy parsowania.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2022 r.

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 30.03.2023 r.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Jackowska, e-mail:ewelina.jackowska@mf.gov.pl.

  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 660 557 758.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Drugi Urząd Skarbowy w  Zielonej Górze zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze znajdują się w zakładce Załatwianie spraw / Dostępność / Deklaracja dostępności architektonicznej II Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (link otwiera okno w tym samym serwisie)

  Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze rozszerzył w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. W Drugim Urzędzie Skarbowym jest stanowisko z pętlą indukcyjną oraz możliwość skorzystania z tłumacza migowego.

  Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących (link otwiera okno w tym samym serwisie)

  Informacje dodatkowe

  Wszystkie filmy, które nie zawierają audiodeskrypcji mają deskrypcję (transkrypt) tekstowy.

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa urzędu była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.03.2023 Data publikacji: 30.03.2023 13:41 Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2023 13:45
  Autor: Ewelina Jackowska Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian